Title: Možnosti financování vlastního bydlení
Other Titles: The possibilities of financing own housing
Authors: Křivanová, Anna
Advisor: Brejchová, Miloslava
Referee: Dlouhý, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2151
Keywords: financování bydlení;hypoteční úvěr;stavební spoření;bankovní úvěry;nebankovní úvěry;státní úvěry;státní podpory pro financování bydlení
Keywords in different language: financing housing;mortgage;building saving;bank loans;non-bank loans;government loans;state aids for financing housing
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování vlastního bydlení. Teoretická část práce je rozdělena do tří samostatných částí. První z nich popisuje postup financování bydlení pomocí hypotečního úvěru od samého začátku až do jeho konce. V této kapitole se čtenář dozví co je to hypoteční úvěr, kdo o něj může zažádat, na co a v jaké výši je poskytován a další základní pojmy jako je úroková sazba, způsoby čerpání a splácení či délka splatnosti. Druhá část se orientuje směrem stavebního spoření. Přes historii, definice a uzavření písemné smlouvy se dostaneme až k vlastnímu průběhu stavebního spoření. Stavební spoření se dělí na dvě fáze ? spořící a úvěrovou. Zajímavým bodem obou úseků jsou podpory státu při financování bydlení. Poslední částí teorie jsou další možnosti financováni vlastního bydlení ? nebankovní, bankovní a státní úvěry doplněné o speciální kombinace hypotečních úvěrů s jinými bankovními produkty. V praktické části jsou teoretické poznatky přeměněny do praxe. Srovnání nejvyužívanějších možností financování je dokládáno na modelových příkladech.
Abstract in different language: Submitted bachelor thesis is focused on the possibilities of financing own housing. The theoretical part of thesis is divided into three separate parts. The first one describes the process of financing housing by using mortgage from the very beginning until its end. In this chapter, the reader learns what the mortgage is, who can apply for it, for what and in which amount it can be provided and other basic terms such as interest rate, drawing and repayment methods or length of maturity. The second part is oriented toward building savings. It is focused mainly on history, definitions and making the written contract to the own course of building savings. Building savings are divided into two phases ? saving and credit-granting. The interesting point of both of these sections is the state aid for financing housing. The last part of the theory shows the other possibilities of financing own housing ? non-bank, bank and state loans completed by a special combinations of mortgage and various bank products. In the practical part, there is the theoretical knowledge converted into practise. The comparison of the most common financing possibilities is performed by the model examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
Krivanova pv.pdfPosudek vedoucího práce597,01 kBAdobe PDFView/Open
Krivanova po.pdfPosudek oponenta práce584,88 kBAdobe PDFView/Open
Krivanova.PDFPrůběh obhajoby práce211,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.