Název: Mandatorní výdaje v ČR - struktura a vývoj
Další názvy: Mandatory expenditures in the Czech Republic - the structure and development
Autoři: Suchomelová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Němec, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2166
Klíčová slova: zákonné mandatorní výdaje;sociální transfery;quasi mandatorní výdaje
Klíčová slova v dalším jazyce: statutory mandatory expenditures;social transfers;quasi mandatory expenditures
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na mandatorní výdaje České republiky, které se v rozhodné výši podílí na výdajích státního rozpočtu. Mandatorní výdaje se dělí na mandatorní výdaje hrazené na základě zákona a ostatní mandatorní výdaje hrazené v důsledku jiných právních norem a smluvních závazků. V souvislosti s přikázanými výdaji jsou zmíněny i Quasi mandatorní výdaje, které jsou vynakládány k zabezpečení obranyschopnosti a chodu státu. V bakalářské práci je uvedena podrobná charakteristika jednotlivých druhů mandatorních výdajů, které jsou v další části analyzovány v průběhu let 2006 - 2010. V závěru je zhodnocen vliv reforem a shrnuta řešená problematika.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is based on mandatory expenditures in the Czech Republic, which are involved in expenses of state budget. Mandatory expenditures are divided into mandatory expenditures paid pursuant to the law and other mandatory expenses paid as a result of other laws and contractual obligations. In connection with the commanded expenses are mentioned also quasi-mandatory expenditures, which are spent for defense and security of statecraft. The thesis provides a detailed characterization of individual types of mandatory expenditures, which are analyzed in the following section through the years 2006 - 2010. In the conclusion the reform influence is evaluated and the solved issues summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchomelova pv.pdfPosudek vedoucího práce685,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchomelova po.pdfPosudek oponenta práce688,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchomelova.PDFPrůběh obhajoby práce147,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.