Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMádlová, Lucie
dc.contributor.authorŠtoková, Kateřina
dc.contributor.refereeHejduková, Pavlína
dc.date.accepted2012-06-15
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:20Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:20Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48397
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2169
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hospodaření obcí jako územně samosprávných celků, jež v současné době nabývá v České republice na významu díky chystaným změnám ve financování obcí. Celá práce je rozčleněna do devíti kapitol. Nejprve se zabývá fungováním obcí v rámci veřejného sektoru, charakterizuje obec, její působnost a činnosti. Druhá část pojednává o majetku obce, jeho významu pro územní samosprávy, druzích majetku a hospodaření s ním. V další kapitole práce řeší problematiku obecního rozpočtu, jeho příjmů a výdajů. Praktická část zahrnuje analýzu aktiv a pasiv města Stříbra, analýzu příjmů a výdajů a v neposlední řadě analýzu zadluženosti. Cílem bakalářské práce je zhodnotit hospodaření města Stříbra na základě provedené analýzy, identifikovat pozitivní a negativní kroky města v této oblasti a navrhnout opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace.cs
dc.format21 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobeccs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.titleHospodaření a financování konkrétní obcecs
dc.title.alternativeEconomy and funding of a specific municipalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor Thesis is focused on economy of towns as territorially self-governing units which nowadays gains in importance in the Czech Republic due to planned changes in funding of towns. The whole work is divided into nine chapters. At first, the Thesis is dedicated to running towns in the sphere of the public sector. This part generally describes a town, its authority and activity. The second part is dealing with property of a town, its great importance for territorially self-governing units, kinds of property and principles how to handle it. In the next chapter are explained issues of a town´s budget, its revenues and expenses. The analytical part consists of the analysis of assets and liabilities of the town of Stříbro, the analysis of its revenues and expenses and the analysis of its indebtedness. The Thesis´s objective is to evaluate economy of the town of Stříbro on the basis of the executed analysis, to identify town´s strong and weak points in this field as well as to hand recommendations in to improve current situation.en
dc.subject.translatedtownen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedrevenuesen
dc.subject.translatedexpensesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STOKOVA.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Stokova pv.pdfPosudek vedoucího práce616,48 kBAdobe PDFView/Open
Stokova po.pdfPosudek oponenta práce540,88 kBAdobe PDFView/Open
Stokova.PDFPrůběh obhajoby práce138,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.