Title: Mandatorní výdaje v ČR - struktura a vývoj
Other Titles: Mandatory expenditures in the Czech Republic - structure and development
Authors: Vrbová, Martina
Advisor: Mádlová, Lucie
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2176
Keywords: mandatorní výdaje;sociální transfery;dávky státní sociální podpory;dávky důchodového a nemocenského pojištění
Keywords in different language: mandatory expenditures;social transfers;state social support;retirement and health income instance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mandatorními výdaji České republiky. Poskytuje ucelený pohled, jak na dávky vyplácené v naší republice, tak na ostatní výdaje, které stát musí na základě právních smluv i norem platit. V první části práce jsou rozděleny výdaje na sociální transfery, mandatorní výdaje nemající charakter sociálních transferů, ostatní mandatorní výdaje vyplývající z jiných právních norem, quasi mandatorní výdaje. Druhá kapitola popisuje vývoj výdajů na našem území od vzniku První republiky až do roku 1989. Praktická část práce porovnává částky vyplacené na jednotlivé výdaje v období pěti let (2006 ? 2010). Na závěr kapitoly jsou vytvořeny dva fiktivní příklady. Na prvním je znázorněn vývoj výplaty porodného, druhý je věnován výpočtu nemocenské. V průběhu analyzovaných let došlo k mnoha změnám ve způsobu vyplácení dávek. Tendence přijímaní úsporných řešení v oblasti sociálních transferů, které státní výdajovou složku zatěžují nejvíce, by měla do budoucna vést snížení deficitu veřejných rozpočtů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on mandatory expenditures in the Czech Republic. It provides overview of support paid in our republic and also of other expenses which must be paid by our republic due to agreements and standards. In first part of my work are expenses divided in social transfers and other mandatory expenditures. Second part describes development of expenses on our ground since 1918 until 1989. A practical part of my work compares amounts which are spent on each expense between years 2006 ? 2010. At the end of the chapter two imaginary situations are made. First one describes development of childbirth allowance, second describes how sickness benefit is calculated. Through analysed years many changes at ways of paying mandatory expenses are made. Tend of making saving solution in social transfers which burden state budget the most, should in the future to lower deficit public spending.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandatorni vydaje v CR - struktura a vyvoj.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vrbova pv.pdfPosudek vedoucího práce638,65 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova po.pdfPosudek oponenta práce569,44 kBAdobe PDFView/Open
Vrbova.PDFPrůběh obhajoby práce134,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.