Název: Finanční analýza vybraného podniku pohledem statistiky
Další názvy: Financial analysis of chosen company from statistical view
Autoři: Vrabec, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2178
Klíčová slova: finanční analýza;ukazatele finanční analýzy;statistika;regresní a korelační analýza;TS Plzeň a. s.
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;ratios of financial analysis;statistics;regression and correlation analysis;TS Plzeň a. s.
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je aplikací metod finanční analýzy na vybrané strojírenské společnosti (TS Plzeň a. s.) za účelem posouzení její finanční situace. V práci byly použity jak elementární metody finanční analýzy, tak i metody matematicko-statistické. Práce se skládá z teoretické a praktické (aplikační) části. V teoretické části je popsána charakteristika finanční analýzy a jednotlivé metody, které tato analýza používá, včetně uvedených vzorečků pro výpočty ukazatelů. V praktické části je charakterizována společnost TS Plzeň a. s., dále jsou zde vypočteny jednotlivé ukazatele a interpretovány jejich výsledky a poukázáno na vzájemné závislosti. Vybrané ukazatele rentability a likvidity jsou porovnány s průměrnými ukazateli v odvětví.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted Bachelor thesis is application of financial analysis methods on an engineering enterprise (TS Plzeň a. s.), in order to examine its financial situation. In this thesis were used both methods of financial analysis: elementary methods and mathematical-statistical methods. It consists of a theoretical and a practical (application) part. The theoretical part describes the characteristics of financial analysis and particular methods which this analysis uses including formulas for calculation of ratios. Company TS Plzeň a. s. is described, particular ratios are calculated, their results are interpreted and mutual dependences are shown in the application part. Selected profitability ratios and liquidity ratios are compared with average ratios in the sector.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vrabec_2012.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrabec pv.pdfPosudek vedoucího práce560,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrabec po.pdfPosudek oponenta práce608,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrabec.PDFPrůběh obhajoby práce136,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.