Název: Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR
Další názvy: Actual problems of employment policy in the Czech Republic
Autoři: Yagci Auingerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Shorná, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2181
Klíčová slova: nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;politika zaměstnanosti;uchazeč o zaměstnání;regionální trh práce
Klíčová slova v dalším jazyce: unemloyment;unemloyment rate;employment policy;job seeker;regional labour market
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na aktuální problematiku politiky zaměstnanosti v České republice. Vzhledem k obsáhlosti tématu je důraz kladen především na oblast aktivního prosazování politiky zaměstnanosti na regionální úrovni. V první kapitole se práce zabývá charakteristikou nezaměstnanosti a popisuje její vývoj v České republice. Druhá kapitola zpřehledňuje základní aspekty státní politiky zaměstnanosti a třetí kapitola je zaměřena na regionální trh práce, kde jsou identifikovány rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. Čtvrtá kapitola je určena návrhům na snížení nezaměstnanosti, a to jak rizikových skupin, tak i ostatních uchazečů o zaměstnání. Především se jedná o podporu alternativních pracovních úvazků a udržení stávajících pracovních míst. Závěr práce je souhrnným pohledem na současnou situaci v nezaměstnanosti, která je často diskutovaným tématem, a to zejména kvůli přetrvávajícímu vysokému počtu nezaměstnaných.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on current issues of employment policy in the Czech Republic. Given the vastness of the topic, the focus is mainly on the promotion of active employment policy at the regional level. The first chapter of the thesis deals with the characteristics of unemployment and describes its development in the Czech Republic. The second chapter clarifies basic aspects of state employment policy and the third chapter focuses on the regional labor market, where risk groups of job seekers are identified. In the fourth chapter proposals are made to reduce unemployment of risk groups and other job seekers. This primarily involves the promotion of alternative work loads and preservation of existing jobs. The conclusion is a general overview of the current situation of unemployment, which is an often discussed topic, especially because of the continuing high number of unemployed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lucie Yagci Auingerova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Yagci pv.pdfPosudek vedoucího práce669,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Yagci po.pdfPosudek oponenta práce595,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Yagci0001.PDFPrůběh obhajoby práce152,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.