Title: Finanční hospodaření obce Vejprnice
Other Titles: Financial management of the municipality Vejprnice
Authors: Žák, Kamil
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2183
Keywords: obec;hospodaření;rozpočet
Keywords in different language: community;economy;budget
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje finanční hospodaření obce Vejprnice, ve které momentálně žiji a tak mě, jako občana, daná problematika také oslovuje. První kapitola teoreticky vysvětluje principy územní samosprávy, zbytek práce je poté zaměřen na komplexní hospodaření obce. Jedná se především o způsob zacházení s finančními prostředky a o zajišťování veřejných statků pro své občany. Následně analyzuji aktuální a dlouhodobou problematiku v obci, na kterou chybí adekvátní finanční prostředky, tzn. špatný stav místních komunikací a nedostatečná kapacita mateřské školy. Pro získání dodatečných příjmů pro obec navrhuji realizovat výstavbu areálu letního kina, popřípadě optimalizovat příjmy a výdaje, což zahrnuje zrušení střediska údržby a služeb, zavedení poplatku za sběrný dvůr a instalaci reklamních ploch podél hlavních komunikací.
Abstract in different language: This Bachelor work describes the financial management of the municipality Vejprnice, which currently I live so I, as a citizen, also addresses these issues. The first chapter explains the theoretical principles of local government, the rest of the work is then focused on the comprehensive management of the municipality. This is essentially a way of dealing with the funds and the provision of public goods for its citizens. Then I analyze the current and long-term problems in the village and lack of adequate funds, known bad state of roads and lack of capacity of nursery school. To obtain additional income for the community, I propose to implement the construction of a summer movie, or to optimize revenue and expenditure, which includes the abolition of maintenance and service centers, ensuring fee collection points, and the installation of hoardings along main roads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K08B0290P_Kamil Zak.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Zak pv.pdfPosudek vedoucího práce622,15 kBAdobe PDFView/Open
Zak po.pdfPosudek oponenta práce572,18 kBAdobe PDFView/Open
Zak.PDFPrůběh obhajoby práce134,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.