Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The motivation of employees at the organization
Autoři: Dörfler, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Vild, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2185
Klíčová slova: motivace;motiv;stimul;motivační program
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motive;stimulus;motivational programme
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je motivování lidí v organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, jako je motiv, stimul, motivační teorie a motivační program. V praktické části se práce zabývá porovnáním dvou organizací. Městské policie Sokolov a Policie ČR. Pomocí SWOT analýzy jsou identifikovány nedostatky, které se k motivaci vztahují a silné stránky jednotlivých organizací. Dále jsou analyzovány stimulační prostředky, které jednotlivé organizace mají k dispozici. Návrh konkrétního motivačního programu je základním cílem, ke kterému tato práce směřuje. Motivační program musí být také realizovatelný, proto nedílnou součástí práce je i finanční analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor?s thesis is motivation of people within an organisation. The theoretical section discusses key terms, such as motive, stimulus, motivational theories and a motivational program . The practical section contains a comparison between two organisations ? the Municipal Police in Sokolov and the Czech Republic Police. A SWOT analysis is used to identify deficiencies applying to motivation and the strong points of the individual organisations. The means of stimulation, which the individual organisations have available, are also analysed. The final part of the work is also based on the SWOT analysis. This concerns a proposal of a specific motivational program for the given organisation. Proposal of a specific motivational program is the key goal, which this work is directed towards. The motivational program must also be feasible and a financial analysis is consequently also an integral part of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace MD.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dorfler v.pdfPosudek vedoucího práce284,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dorfler o.pdfPosudek oponenta práce246,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dorfler ob.pdfPrůběh obhajoby práce187,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.