Title: Financování kultury v ČR
Other Titles: Financing of culture in the Czech Republic
Authors: Aulický, Tomáš
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2189
Keywords: Česká republika;financování kultury;kulturní statek;analýza a komparace
Keywords in different language: Czech republic;financing of culture;culture good;analysis and comparation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá financováním kultury v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska definice kultury jako ekonomického statku a definice státu v kulturní politice. Je zde vymezen pojem kulturní statek a charakterizovány jednotlivé způsoby jeho zabezpečování. Další část práce je věnována analýze financování kultury z veřejných a soukromých zdrojů. Práce se zabývá také komparací vybraných oblastí kultury. Historických památek, divadel a hudebních souborů. Dále obsahuje komparaci vybraných oblastí kultury ve Slovenské a České republice. V praktické části jsou navrţena moţná zlepšení v dané oblasti financování kultury. Zjištěné poznatky napomohly k celkovému zhodnocení financování kultury v ČR.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the financing of culture in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part elaborates the theoretical basis of the definition of culture as a economic good and the definition of state in cultural politics. ?t defines the term cultural good and characterizes the individual means of its securing. The next part of the thesis describes the analysis of the culture?s financing from both the public and private sources. The thesis also pursues the comparison of the selected sections of culture such as historic relics, theaters and musical ensembles. It furthermore compares the selected elements of the culture in Slovakia and in the Czech Republic. The practical part offers possible solutions in the given area of the financing of culture. The discovered facts have contributed to the overall evaluation of the financing of culture in the Czech Republic
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financovani kultury v CR.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Aulicky pv.pdfPosudek vedoucího práce616,41 kBAdobe PDFView/Open
Aulicky po.pdfPosudek oponenta práce553,77 kBAdobe PDFView/Open
Aulicky.PDFPrůběh obhajoby práce161,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.