Název: Financování kultury v ČR
Další názvy: Financing of culture in the Czech Republic
Autoři: Aulický, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2189
Klíčová slova: Česká republika;financování kultury;kulturní statek;analýza a komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;financing of culture;culture good;analysis and comparation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá financováním kultury v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska definice kultury jako ekonomického statku a definice státu v kulturní politice. Je zde vymezen pojem kulturní statek a charakterizovány jednotlivé způsoby jeho zabezpečování. Další část práce je věnována analýze financování kultury z veřejných a soukromých zdrojů. Práce se zabývá také komparací vybraných oblastí kultury. Historických památek, divadel a hudebních souborů. Dále obsahuje komparaci vybraných oblastí kultury ve Slovenské a České republice. V praktické části jsou navrţena moţná zlepšení v dané oblasti financování kultury. Zjištěné poznatky napomohly k celkovému zhodnocení financování kultury v ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the financing of culture in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part elaborates the theoretical basis of the definition of culture as a economic good and the definition of state in cultural politics. ?t defines the term cultural good and characterizes the individual means of its securing. The next part of the thesis describes the analysis of the culture?s financing from both the public and private sources. The thesis also pursues the comparison of the selected sections of culture such as historic relics, theaters and musical ensembles. It furthermore compares the selected elements of the culture in Slovakia and in the Czech Republic. The practical part offers possible solutions in the given area of the financing of culture. The discovered facts have contributed to the overall evaluation of the financing of culture in the Czech Republic
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Financovani kultury v CR.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aulicky pv.pdfPosudek vedoucího práce616,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aulicky po.pdfPosudek oponenta práce553,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aulicky.PDFPrůběh obhajoby práce161,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2189

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.