Název: Problematika dopravní obslužnosti a dotací na řešení ztrát ve veřejné hromadné dopravě
Další názvy: The problems of transportation services and subsidies for solving losses in public transport.
Autoři: Lacyk, Václav
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2190
Klíčová slova: region;dopravní obslužnost;prokazatelná ztráta;dopravce
Klíčová slova v dalším jazyce: region;transport services;verifiable loss;carrier
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji, tedy zabezpečením veřejné služby v přepravě cestujících. Autor posuzuje ekonomickou náročnost dopravní obslužnosti železniční a zejména autobusové dopravy hrazenou Plzeňským krajem v roce 2011 dle jednotlivých dopravců ve vztahu ujetých kilometrů a kompenzace, tj. částky, kterou za svoji činnost od objednatele obdrží. Zároveň je posuzována výše prokazatelné ztráty u jednotlivých autobusových dopravců, konstrukce jejího výpočtu a alternativní způsob stanovení celkové výše kompenzace. Výsledkem práce je na základě zjištěných skutečností a na základě provedených analýz doporučení pro zvýšení efektivity dopravní obslužnosti v posuzovaném regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis applies to the analysis of transportation services in the Pilsner region, thus by ensuring public services in the transport of travelers. The author judges the economic demand of transportation services of railways and mainly bus transport, which is reimbursed by the Pilsner region in the year 2011 depending on individual carriers in relation to travelled kilometers and compensation, it´s sum, which the carrier gets from clients for its operation. At the same time the amount of verifiable loss by individual bus carriers is judged, structure of its calculation and an alternative way of determining the complete amount of compensation. The result of the thesis is based on discovered facts and the analysis which was carried out recommended for increasing the efficiency of transportation services in the considered region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Vaclav_Lacyk.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacyk v.pdfPosudek vedoucího práce271,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacyk o.pdfPosudek oponenta práce290,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lacyk ob.pdfPrůběh obhajoby práce159,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2190

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.