Název: Zabezpečení a financování školství v obci Zbůch
Další názvy: Operating and financing education of the town Zbůch
Autoři: Hnátová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Pavlišová, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2195
Klíčová slova: regionální školství;normativní financování;programové financování;základní škola;finanční hospodaření
Klíčová slova v dalším jazyce: regional education;normative funding;program funding;elementary school;financial management
Abstrakt: Předložené práce je zaměřena na vysvětlení způsobů financování regionálního školství v České republice a na příkladě Základní školy Zbůch vysvětluje, jak financování regionálního školství probíhá v praxi. Základní postup financování regionálního školství je založen důsledně na kombinaci výkonového a programového financování, které funguje poměrně dobře, avšak díky stále sílící krizi ve veřejných financích je nutné, hledat cesty k zefektivnění tohoto systému. Hlavní část této práce je zaměřena na analýzu finančního hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ Zbůch. Účelem analýzy posledních dvou let je získání představy o finančních zdrojích, nákladech a finančním hospodařením školy v těchto dvou sledovaných letech. Dále je pozornost věnována vývoji finanční situace v roce 2012 a srovnání vývoje s roky předešlými. V této části práce jsou také uvedeny možnosti získávání dalších alternativních finančních prostředků v budoucnu, kterými jsou hlavně dotace EU, granty firem a poslední v řadě navrhované příspěvky rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is aimed to explain the ways of financing the regional education in Czech Republic and on the example of elementary school Zbůch explains, how the financing of regional education is carried out in practice. The basic procedure for financing of the regional education is based consistently on a combination of performance and programme financing, that works fairly well, but thanks to a growing crisis in public finances, it is necessary to look for ways to streamline this system. The main part of this work is focused on the analysis of financial management organizations - ZŠ Zbůch. The purpose of the analysis of the last two years is to obtain images of financial resources, the cost and the financial management of the school in the following two years monitored. In addition, attention is paid to the evolution of the financial situation in 2012 and a comparison of development with years earlier. In this part of the work are also given options for the acquisition of additional alternative financial resources in the future, which are mainly the EU subsidies, grants, and the last in a series of proposed contributions of parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Financovani skolstvi 2012.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatova pv.pdfPosudek vedoucího práce739,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatkova po.pdfPosudek oponenta práce608,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hnatova.PDFPrůběh obhajoby práce210,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2195

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.