Název: Reforma systému důchodového zabezpečení v ČR
Další názvy: Reforming the pension system in the Czech Republic
Autoři: Dobřemyslová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Gregůrek, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2196
Klíčová slova: důchodové zabezpečení;sociální zabezpečení;důchodová reforma;důchodové systémy;třípilířový důchodový systém
Klíčová slova v dalším jazyce: pension security;social security;pension reform;pension systems;three-pillar pension system
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá aktuálně schváleným návrhem důchodové reformy v ČR. V první části práce je popsána historie důchodového sytému až po současnost včetně důvodu neudržitelnosti současné koncepce důchodových systémů jak v ČR tak v EU. Následuje komparace důchodových systémů vybraných zemí EU a popis současné schválené důchodové reformy včetně novel, které jí předcházely. Poslední část práce analyzuje tuto důchodovou reformu a autorka zde upozorňuje na možná úskalí do budoucnosti. V závěru pak uvádí svůj vlastní postoj k důchodové reformě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the currently approved draft of pension reform in the Czech Republic The first part describes the history of the pension system to the present including the reason for unsustainability of the current draft of pension systems both in Czech Republic and the EU. The following patr contain comparison of pension systems of selected EU countries and description of the current approved pension reforms, including changes. The last part of this work analyzes the pension reform, and author also the draws attention to possible pitfalls in the future. In conclusion, author stated her own position on pension reform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_JD_cerven_2012.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobremyslova pv.pdfPosudek vedoucího práce593,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobremyslova po.pdfPosudek oponenta práce772,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobremyslova.PDFPrůběh obhajoby práce202,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.