Title: Reforma systému důchodového zabezpečení v ČR
Other Titles: Reforming the pension system in the Czech Republic
Authors: Dobřemyslová, Jana
Advisor: Jarý, Čestmír
Referee: Gregůrek, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2196
Keywords: důchodové zabezpečení;sociální zabezpečení;důchodová reforma;důchodové systémy;třípilířový důchodový systém
Keywords in different language: pension security;social security;pension reform;pension systems;three-pillar pension system
Abstract: Bakalářská práce se zabývá aktuálně schváleným návrhem důchodové reformy v ČR. V první části práce je popsána historie důchodového sytému až po současnost včetně důvodu neudržitelnosti současné koncepce důchodových systémů jak v ČR tak v EU. Následuje komparace důchodových systémů vybraných zemí EU a popis současné schválené důchodové reformy včetně novel, které jí předcházely. Poslední část práce analyzuje tuto důchodovou reformu a autorka zde upozorňuje na možná úskalí do budoucnosti. V závěru pak uvádí svůj vlastní postoj k důchodové reformě.
Abstract in different language: This thesis deals with the currently approved draft of pension reform in the Czech Republic The first part describes the history of the pension system to the present including the reason for unsustainability of the current draft of pension systems both in Czech Republic and the EU. The following patr contain comparison of pension systems of selected EU countries and description of the current approved pension reforms, including changes. The last part of this work analyzes the pension reform, and author also the draws attention to possible pitfalls in the future. In conclusion, author stated her own position on pension reform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JD_cerven_2012.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Dobremyslova pv.pdfPosudek vedoucího práce593,36 kBAdobe PDFView/Open
Dobremyslova po.pdfPosudek oponenta práce772,4 kBAdobe PDFView/Open
Dobremyslova.PDFPrůběh obhajoby práce202,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.