Title: Snímanie dynamiky pohybu na báze MEMS IMU
Authors: Kardoš, Slavomír
Olejár, J.
Citation: Electroscope. 2016, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/22027
ISSN: 1802-4564
Keywords: chůze;inerciální snímač;mikroelektromechanické systémy;gait;inertial sensor;micro-electro-mechanical systems
Abstract: Príspevok sa zaoberá snímaním chôdze použitím inerciálnych snímačov (IMU - Inertia Measurement Unit) na báze mikroelektromechanických štruktúr (MEMS – MicroElectroMechanical system). Umožňujú snímanie polohy a pohybu objektov v 3D priestore, ich aplikačný záber je preto v oblasti snímania dynamiky pohybu, samobalančných systémoch a v mnohých ďalších. Na základe štúdia problematiky chôdze bolo použitím takýchto jednotiek vytvorené senzorové pole pre snímanie dynamiky chôdze s možnosťou grafickej interpretácie dát v reálnom čase pod systémom LabVIEW. Analýza signálu snímačov je použiteľná na diagnostické účely. Zber dát zo snímačov je riadený mikrokontrolérom, ktorý taktiež zabezpečuje tok dát smerom k nadriadenému systému.
Abstract in different language: The article deals with progressive approach in gait sensing. It is incorporated by IMU (Inertia Measurement Unit) sensors which field of acting is in motion sensing, self-balancing systems, etc. They allow acquiring the attitude of an object in 3D. Using of several IMU units the sensing array for gait dynamics was made. Based on gait problematics analysis the 7-sensor array was designed to build a gait motion dynamics sensing with the possibility of graphical interpretation of data from the sensing modules in real-time graphical application interface under the LabVIEW platform and results of analyses can serve the information for diagnostic purposes. The main control part of the system is microcontroller, whose function is to control the collection and data flow, provide the communication and power management of used MEMS IMU.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kardos.pdfPlný text737,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.