Název: Enteroklýza v CT a MR obrazech
Další názvy: Enteroclysis in CT and MR pictures
Autoři: Honzíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Baxa, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2249
Klíčová slova: Crohnova choroba;tenké střevo;enteroklýza;CT enterografie;MR enterografie
Klíčová slova v dalším jazyce: Crohn´s disease;small intestine;enteroclysis;CT enterography;MR enterography
Abstrakt: Souhrn: Objevením X paprsků panem Wilhelmem Conradem Röntgenem započala éra zobrazovací radiodiagnostiky. Od počátku byly snahy o vyšetřování nejen kostí, ale i dalších orgánů lidského těla. Postupně se stalo i zobrazování tenkého střeva nenahraditelnou součástí radiodiagnostických metod využívaných moderní lékařskou medicínou. Dlouhou dobu měly v algoritmu radiodiagnostických vyšetřovacích metod tenkého střeva výsadní postavení nativní snímek břicha, pasáž GIT a klasická RTG enteroklýza. V druhé polovině 20. století došlo k rozvoji a zdokonalování techniky, kontrastních látek a zejména k rozvoji ultrasonografie, endoskopie, výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Cílem mé práce je pomocí teoretické části a kazuistik popsat a porovnat moderní zobrazovací metody CT a MR enterografie, jejich výhody, nevýhody a uplatnění v diagnostice onemocnění tenkého střeva.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: The age of imaging radiodiagnostics started with the discovery of x-ray by Wilhelm Conrad Röntgen. Since the very beginning, there were attempts to examine not only the bones but also other human organs. Step by step, viewing the small intestine has become an indispensable part of radiodiagnostics methods used by modern medicine. Native abdominal film, the GIT passage and classical x-ray enteroclysis were for a long time essential in the algorithm of viewing the small intestine. In the second half of the twentieth century, there was technological development, contrast agents and ma-inly there was development of ultrasonography, endoscopy, computal tomography and magnetic resonance imaging. The aim of my work is to describe and compare in the theoretical part and casuistry modern viewing methods of CT and MR enterography with their advantages and disadvantages and how we can use them in diagnosing small intestine illness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honzikova - VP.jpgPosudek vedoucího práce371,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Honzikova - OP.jpgPosudek oponenta práce332,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Honzikova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce340,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.