Title: Technologické možnosti materiálové recyklace fotoelektrických článků
Other Titles: Technological possibilities of material recycling of photovoltaic cells
Authors: Havel, Jaroslav
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2270
Keywords: fotovoltaika;fotovoltaický článek;technologie;systém;laminace;účinnost;panely;recyklace
Keywords in different language: photovoltaics;photovoltaic cell;technology;system;lamination;efficiency;panels;recycling
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problémů materiálové recyklace fotoelektrických článků. V první a druhé části práce pojednává o současném stavu získávání elektřiny pomocí této technologie. Dále pak hodnotí principy a technologie článků s ohledem na jejich materiálovou, energetickou či environmentální přijatelnost. Ve třetí části popisuje hlavní důvody vyřazení panelů z provozu a snaží se vyhodnotit množství fotovoltaického odpadu. V poslední části pak již popisuje současné nejpřijatelnější metody materiálové recyklace fotoelektrických článků.
Abstract in different language: The presented undergraduate thesis is focused on solutions of photoelectric cell recycling. In the first two parts the thesis is discussing the current state of gathering electricity using this technology. Then principles and technologies of the cells is assessed with consideration of material, energetic or environmental acceptability. The third part is concerned with the main reasons of putting the panels out of order and attempts to evaluate the amount of photovoltaic waste. In the last part, the currently most acceptable methods of photoelectric cell recycling is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
047513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,08 kBAdobe PDFView/Open
047513_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,1 kBAdobe PDFView/Open
047513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.