Název: Technologické možnosti materiálové recyklace fotoelektrických článků
Další názvy: Technological possibilities of material recycling of photovoltaic cells
Autoři: Havel, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2270
Klíčová slova: fotovoltaika;fotovoltaický článek;technologie;systém;laminace;účinnost;panely;recyklace
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaics;photovoltaic cell;technology;system;lamination;efficiency;panels;recycling
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problémů materiálové recyklace fotoelektrických článků. V první a druhé části práce pojednává o současném stavu získávání elektřiny pomocí této technologie. Dále pak hodnotí principy a technologie článků s ohledem na jejich materiálovou, energetickou či environmentální přijatelnost. Ve třetí části popisuje hlavní důvody vyřazení panelů z provozu a snaží se vyhodnotit množství fotovoltaického odpadu. V poslední části pak již popisuje současné nejpřijatelnější metody materiálové recyklace fotoelektrických článků.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented undergraduate thesis is focused on solutions of photoelectric cell recycling. In the first two parts the thesis is discussing the current state of gathering electricity using this technology. Then principles and technologies of the cells is assessed with consideration of material, energetic or environmental acceptability. The third part is concerned with the main reasons of putting the panels out of order and attempts to evaluate the amount of photovoltaic waste. In the last part, the currently most acceptable methods of photoelectric cell recycling is described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047513_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.