Název: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Další názvy: Traffic offenses against the safety and traffic flow
Autoři: Lupoměch, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Mates, Pavel
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2282
Klíčová slova: dopravní přestupky;popis přestupek;skutková podstata přestupků;řízení o přestupcích;přestupky spáchané řidiči;bodový systém;postup Policie České republiky
Klíčová slova v dalším jazyce: traffic violation;description of offense;misdemeanors;misdemeanor proceedings;offenses committed by drivers;point system;police of Czech republic
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jsou zde popsány pojmové znaky přestupku, jejich skutkové podstaty a rovněž řízení o přestupcích. Dále pojednává o přestupcích spáchaných řidiči a o bodovém systému, kterým se jednotlivé přestupky bodově hodnotí. Poslední kapitola je věnována praktickému postupu při řízení o přestupku v podmínkách Policie České republiky.V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány mé teoretické i praktické znalosti, doplněné o vztahující se judikáty Nejvyššího správního soudu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work deals offenses against the safety and traffic flow. There are described conceptual characteristics of the offense, their subject matter and also direction about offenses. Further deals about offenses commited by drivers and about point system, which individual offenses spot rates. Last chapter is devoted to practical procedure in control of the offense in conditions Police of the Czech Republic. In single chapters are presented my teoretical and practical knowledge, supplemented by related case law of The Supreme Administrative Court of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jiri_Lupomech-1.pdfPlný text práce981,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Lupomech-Mates.pdfPosudek vedoucího práce782,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Lupomech-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba-Lupomech.pdfPrůběh obhajoby práce532,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.