Title: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Other Titles: Traffic offenses against the safety and traffic flow
Authors: Lupoměch, Jiří
Advisor: Mates, Pavel
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2282
Keywords: dopravní přestupky;popis přestupek;skutková podstata přestupků;řízení o přestupcích;přestupky spáchané řidiči;bodový systém;postup Policie České republiky
Keywords in different language: traffic violation;description of offense;misdemeanors;misdemeanor proceedings;offenses committed by drivers;point system;police of Czech republic
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Jsou zde popsány pojmové znaky přestupku, jejich skutkové podstaty a rovněž řízení o přestupcích. Dále pojednává o přestupcích spáchaných řidiči a o bodovém systému, kterým se jednotlivé přestupky bodově hodnotí. Poslední kapitola je věnována praktickému postupu při řízení o přestupku v podmínkách Policie České republiky.V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány mé teoretické i praktické znalosti, doplněné o vztahující se judikáty Nejvyššího správního soudu.
Abstract in different language: Bachelor work deals offenses against the safety and traffic flow. There are described conceptual characteristics of the offense, their subject matter and also direction about offenses. Further deals about offenses commited by drivers and about point system, which individual offenses spot rates. Last chapter is devoted to practical procedure in control of the offense in conditions Police of the Czech Republic. In single chapters are presented my teoretical and practical knowledge, supplemented by related case law of The Supreme Administrative Court of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jiri_Lupomech-1.pdfPlný text práce981,85 kBAdobe PDFView/Open
BP-Lupomech-Mates.pdfPosudek vedoucího práce782,79 kBAdobe PDFView/Open
BP-Lupomech-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Lupomech.pdfPrůběh obhajoby práce532,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.