Title: German Loan-Words in Modern English
Other Titles: German Loan-Words in Modern English
Authors: Gryszkiewicz, Bogdan
Advisor: Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22847
Keywords: výpůjčky;lingvistika;lexikologie;etymologie;lexikografie;syntax;slovotvorba;fonetika;fonologie;morfologie;sociální změna;časová změna;regionální a mezinárodní změna;angličtina jako lingua franca;británie v době říma;angličtina v období renesance;němčina;holandština;jidiš;hebrejština;cockney;jižní afrika
Keywords in different language: loan-words (borrowings);linguistics;lexicology;ethymology;lexicography;syntax;word formation;phonetics;phonology;morphology;social variation;temporal variation;regional and international variation;english as lingua franca;roman britain;english during the renaissance;german;dutch;yiddish;hebrew;cockney;south africa
Abstract: Téma této bakalářské práce se nazývá Německé výpůjčky v moderní angličtině, což znamená, že především hledám slova, která pronikla z němčiny, holandštiny, jidiš a hebrejštiny (jako zdrojových jazyků) do anglického jazyka (jako jazyka, který si tato slova vypůjčuje), takže rodilí mluvčí používají tato slova v běžné mluvě. Poté se zabývám obecnými záležitostmi a problematikou výpůjček, protože anglický jazyk je nejotevřenější indo-evropský jazyk pro výpůjčky všech světových jazyků. Mým cílem je zabývat se výše uvedenou problematikou, ne všemi světovými jazyky. Teoretická část začíná fakty o utváření jazyka jako takového z pohledu různých jazykovědných disciplín a poddisciplín. Praktická část je tvořena glosářem s německou, holandskou, hebrejskou slovní zásobou a slovní zásobou z jazyka jidiš, kde jsou uvedena nejčastější vypůjčená slova jak ve formálním, tak i neformálním stylu.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis are German Loan-Words in Modern English, which means that the thesis is chiefly concerned with words which came from German, Dutch, Yiddish and Hebrew (as source languages) to the English language (as the borrower) so native speakers use these words in their ordinary manner of speech. Then the thesis deals with general matters and problems of borrowing since English is the most open Indo-European language in terms of borrowings from all world languages. The target is to deal with issues as stated above, not all world languages. The theoretical part starts with general facts about modelling language and English itself from the point of the view of various language disciplines and sub-disciplines. The practical part consists of German, Dutch, Yiddish and Hebrew glossary where the most common borrowed words in formal as well as informal style are introduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
German Loan-Words in Modern English.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Gryszkiewicz - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce624,58 kBAdobe PDFView/Open
Gryszkiewicz - oponent.pdfPosudek oponenta práce642,07 kBAdobe PDFView/Open
Gryszkiewicz - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce290,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.