Title: Shrek - A Comparative Analysis of Czech Translation of an Animated Movie with Commentary and Glossary
Other Titles: Shrek - A Comparative Analysis of Czech Translation of an Animated Movie with Commentary and Glossary
Authors: Fabišíková, Miriama
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Kohout Milan, Ing. et BcA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22856
Keywords: teorie překladu;shrek shrek 2;komentář;metody překladu;procesy překladu;titulky;překlad
Keywords in different language: theory of translation;shrek;shrek 2;commentary;translation methods;translation processes;subtitles;dubbing
Abstract: Tato bakalářská práce se zaobírá tématem překladu dabingů a titulků ve filmech Shrek a Shrek 2 a jejich porovnáním s originálním textem filmů. Teoretická část obsahuje obecnou teorii překladu, která se dále rozvíjí do různých postupů a metod překladu, které byly vytvořeny lingvisti z celého světa. Práce se dále zabývá ekvivalencí, problémy překladu, dabingem a titulky. Z důvodu analýzy animovaných filmů byla připojena krátká kapitola o historii animovaného filmu, tvorbě filmu a shrnutí dvou rozebíraných filmů. Analytická část práce obsahuje tabulku s vybranými příklady z obou filmů a komentář k jednotlivým příkladům.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the subject of the dubbed and subtitled translation in of Shrek and Shrek 2 movies and their comparison with the original text of movies. The theoretical part incorporates general theory of translation which develops into various processes and methods of the translation which were created by linguists across the world. The work also concerns the equivalence, problems of translation, dubbing and subtitles. On grounds of the analysis of animated movies, a short chapter on the history of animated movies, the movie production and the summary of both movies was added. Analytical part of the work contains the table with selected examples from both movies and the commentary to particular examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shrek - A Comparative Analysis of Czech Translation of an Animated Movie with Commentary and Glossary - Miriama Fabisikova.pdfPlný text práce572 kBAdobe PDFView/Open
Fabisikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce779,84 kBAdobe PDFView/Open
Fabisikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce455,21 kBAdobe PDFView/Open
Fabisikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce417,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.