Title: Legislativní a praktické aspekty bezpečnosti elektrických zařízení
Other Titles: Legislative and practical aspects of electrical equipment safety
Authors: Tůmová, Petra Marie
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22943
Keywords: akreditace;akreditační orgán;autorizovaná osoba;notifikovaná osoba;oznámený subjekt;výrobek;stanovený výrobek;harmonizace;normalizace;technická specifikace;posuzování shody;prohlášení o shodě;značka shody;označení ce
Keywords in different language: accreditation;accreditation body;authorized body;notified body;notified body;product;specified product;harmonization;standardization;technical specification;conformity assessment;declaration of conformity;conformity mark;ce marking
Abstract: Předkládaná diplomová práce na téma Legislativní a praktické aspekty bezpečnosti elektrických zařízení pojednává o požadavcích kladených na výrobce a dovozce elektrických zařízení ze strany práva a nařízení. Jsou zde shrnuty základní směrnice a požadavky, možné postupy pro uvedení výrobku na trh a pravidla, na které by výrobce neměl v celém tomto náročném procesu zapomenout, stejně jako základní technické požadavky přímo na výsledný produkt během jeho zkoušek. Hlavním přínosem této diplomové práce je pak pohled na problematiku posuzování shody a uvádění výrobku na trh z praxe. V práci jsou obsažena základní schémata požadavků, které má výrobce splnit, aby prokázal shodu s legislativními požadavky a nařízeními a mohl tak svůj produkt uvést na Evropský trh.
Abstract in different language: This engineer thesis explores the issue of Legislative and practical aspects of electrical equipment safety. This thesis is about legislative and regulation requirements which are established for manufacturers and distributors of electrical devices. It summarizes basic guidelines and demands, possible procedures for placing product to the market and rules which should not be forgotten by the manufacturers in this challenging process, as well as basic technical requirements on the final product during its testing. The main contribution of this thesis is the view of the issue of conformity assessment and marketing of products in practice. The thesis includes basic schemes of requirements which the manufacturer has to meet to demonstrate compliance with legislative demands and rules to place the product in the European market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
062534_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,93 kBAdobe PDFView/Open
062534_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,06 kBAdobe PDFView/Open
062534_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.