Title: Aktivní Filtr PFC pro spínané zdroje do výkonu 250W
Other Titles: Power Factor Correction for switching power supply up to 250W
Authors: Juránek, Zdeněk
Advisor: Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Helebrant Lumír, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22956
Keywords: pfc;účiník;zvyšující měnič;dcm;ccm;crm;sj mosfet;interleaved;bridgeless;sic diodes;zcd;elektromagnetická interference;elektromagnetická kompatibilita pracovní cyklus;zvlnění indukčního proudu;harmonické složky proudu
Keywords in different language: power factor correction;power factor;boost/step up converter;dcm;ccm;crm;sj mosfet;interleaved;bridgeless;sic diody;zcd;emi;emc;ripple inductor current;duty cycle;harmonic current
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem Aktivní filtr PFC pro spínané zdroje do výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena do dvou oddílů. Prvním oddíl vysvětluje příčinu korekce účiníku. Dále jsou uvedeny vlastnosti pasivních korekce PFC a nejčastěji používaná topologie aktivních filtrů PFC. Rovněž jsou vysvětleny vlastnosti režimů řízení aktivních filtrů PFC. Poté jsou ukázány obvody zlepšující účinnost, obvody pro snímání proudu a detekci proudu procházejícího nulou. V neposlední řadě byly popsány elektronické součástky umožňující zlepšení účinnosti aktivních filtrů PFC. Druhý oddíl představuje praktickou část této diplomové práce. Prostudováním řídících obvodů od různých výrobců, je následně vybrán řídící obvod pro praktickou část. Po výpočtu součástek pro aplikační schéma je navržena deska plošného spoje. Následně jsou změřeny hlavní parametry aktivního filtru PFC. Doplňujícím měřením, které je nad rámec zadání této diplomové práce, bylo měření emisí vyzařujících do okolí a rovněž měření emisí vyzařujících po vedení. Uvedeny byly také potíže spojené s měřením aktivního filtru PFC.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the topic of an Active filter PFC for switching power supply to power 250 W. The diploma thesis is devided into two sections. The first partition explains the cause of power factor correction. Then properties of pasive power factor correction are introduced and the most often used topology of an active filter PFC. Also properties of modes control active filter PFC are explained. After that a circuit for efficiency improvement, a circuit for current sensing and a circuit for detection of current through zero are shown. Last but not least some elektronic components are described. These electronic components enable efficiency improvement of active filter PFC. The second partition introduces the practical part of this diploma thesis. The control circuit is selected for a practical part after reading up some control circuits from different manufacturers. The printed cicuit board is designed after calculation of components for the application scheme. Subsequently, main parameters of an active filter PFC are measured. The additional measurements that are beyond the task of this diploma thesis is measuring radio frequency electromagnetic field immunity test and also conducted radio frequency disturbances immunity test. Some troubles which appeared at measurments of active filter PFC are also described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_aktivni_filtr_PFC_Zdenek_Juranek 28.4.2016.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
066889_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,35 kBAdobe PDFView/Open
066889_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,55 kBAdobe PDFView/Open
066889_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.