Title: Pobřežní větrné elektrárny
Other Titles: Shore Wind Power Plants
Authors: Zoufalý, Martin
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22966
Keywords: větrná elektrárna;pobřežní větrná elektrárna;větrná energie;větrný park;rotor;turbína;generátor;offshore;rychlost větru;regulace;polovodičový měnič;frekvenční měnič;přenos;elektrizační soustava;akumulace energie;účinnost;životní prostředí;obnovitelný zdroj energie.
Keywords in different language: wind power plant;offshore wind power plant;wind energy;windpark;rotor;turbine;generator;wind speed;regulation;semiconductor converter;inverter;transmission;electrification system;energy storage;efficiency;environment;renewable energy source.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku pobřežních větrných elektráren. V úvodní části je popsána historie a vývoj využívání větrné energie včetně přehledu největších postavených větrných farem na moři. Druhá část je zaměřena na popis fyzikálních principů funkce a složení větrné elektrárny. Další část práce popisuje technická řešení větrných farem postavených na moři, zejména problematiku integrace do rozvodné sítě. V poslední kapitole je vypracován rozbor výhod a nevýhod instalace.
Abstract in different language: The submitted master thesis is focused on the issue of offshore wind power plants. In the beginning is being described history and development of the usage of wind energy, including a list of the largest wind farms built on the sea. The second part focuses on a description of physical principles regarding functions and composition of a wind farm. Next part of the work describes technical solutions of wind plants built on sea, especially issues regarding its integration into a distribution grid. The last chapter provides an analysis of the advantages and disadvantages of installation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoufaly_Martin_DP_2016_final.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
066903_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,46 kBAdobe PDFView/Open
066903_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,31 kBAdobe PDFView/Open
066903_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce304,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.