Title: Technologie dalšího využití a akumulace elektrické energie pro optimalizaci výroby a dodávky elektřiny na teplárně
Other Titles: Technologies of further utilization and accumulation of electric energy for optimization of energy production in a cogeneration power plant
Authors: Legát, Vojtěch
Advisor: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22992
Keywords: akumulace elektrické energie;akumulátor;přenosová soustava;elektřina;systémová odchylka;protiodchylka;elektrokotel
Keywords in different language: accumulation of electric energy;accumulator;transmission system;electricity;electricity imbalances;counter imbalances;electric boiler
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na akumulaci elektrické energie a možnosti jejího využití v teplárenském provozu ELÚ III. Poskytuje přehled všech dostupných metod, popisuje a srovnává jednotlivé systémy. Dále se zabývá analýzou trhu se silovou elektřinou a hodnotí současnou situaci v přenosové soustavě. Na základě těchto hodnocení jsou pak v praktické části práce provedeny návrhy vybraných technologií pro možnost jejich aplikace v provozu teplárny. Všechny varianty návrhů jsou posléze hodnoceny po ekonomické i technické stránce a navzájem porovnány. Cílem práce je zpracovat přehled dostupných metod pro akumulaci elektrické energie a posoudit výhodnost nasazení vybraných systémů v teplárenském provozu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on accumulation of electric energy and the possibilities of its application in the heating plant ELÚ III. It gives an overview of available methods moreover it shows a description and comparison of the systems. It also analyses the market of the power electricity and evaluates the current situation in a transmission system. In connection with this analysis there are stated proposals of the chosen technologies for a usage in the heating plant. Every proposal is evaluated in both economic and technical point of view and all of them are compared each other. The aim of the thesis is to make an overview of available methods for accumulation of electric energy and to determine if the chosen technologies are suitable for a usage in the heating plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vojtech_Legat.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
067012_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,77 kBAdobe PDFView/Open
067012_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,47 kBAdobe PDFView/Open
067012_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce349,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.