Title: Solární systém pro ohřev TUV
Other Titles: Solar system for usage water heating
Authors: Jedlička, Martin
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Jindra Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23008
Keywords: solární energie;využití solární energie;termický systém;fotovoltaický systém;solární kolektor;použitelnost solárních systémů;plochý kolektor;trubicový kolektor;fotovoltaický panel;solární ohřívač
Keywords in different language: solar energy;solar energy utilization;thermic system;photovoltaic systems;solar collector;solar systems aplication;flat-plate collector;tube collector;photovoltaic panel;solar water heater.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na solární systém pro ohřev TUV. Text je rozdělen do šesti částí. První se zabývá všeobecnými vlastnostmi solárního záření. Je v ní popsána solární energie, její použití, dostupnost a její výhody a nevýhody. V druhé části jsou popsány solární tepelné systémy pro ohřev TUV a vysvětleny principy solárních systémů pro vytápění a pro ohřev bazénové vody a solárních systémů pro ohřev užitkové vody. Třetí část se zaměřuje na možnosti použití fotovoltaických systémů pro ohřev TUV. Je zde popsán princip, technické parametry a výhody a nevýhody tohoto systému. Ve čtvrté, páté a šesté části je postupně proveden návrh solárního systému s plochými a trubicovými kolektory a návrh fotovoltaického systému. V těchto částech je také pro každý systém provedeno zhodnocení z energetického, ekonomického a environmentálního hlediska.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on solar system for usage water heating. The text is divided into six parts. The first part addresses general characteristics of solar radiation. It describes solar energy and its use and availability, its advantages and disadvantages. The second part describes the solar thermal systems for usage water heating and there are explained principles of solar heating systems, solar systems for heating swimming pool water and solar systems for hot water. The third part is focused on the possibility of using photovoltaic system for usage water heating. Here, it is described the principle, technical characteristics and advantages and disadvantages of the system. In the fourth, fifth and sixth part is successively completed a draft of the solar system with flat-plate collectors, solar system with tube collectors and photovoltaic system. These parts also include an energetic, economic and environmental evaluation for each system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Jedlicka.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
067171_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,57 kBAdobe PDFView/Open
067171_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,17 kBAdobe PDFView/Open
067171_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.