Title: Hodnocení provozu vybrané bioplynové stanice BPS
Other Titles: Evaluation of selected biogas plant
Authors: Charvát, Petr
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Jindra Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23010
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;digestát;separátor tuhých částic;kompostárna;fermentor;bioreaktor;dofermentor;kogenerační jednotka
Keywords in different language: biogas;biogas station;fermentation residue;solid particles separator;composting plant;fermenter;bioreactor;final fermenter;cogeneration unit
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analyzování ročního provozu bioplynové stanice ve Pšově. Jsou zde popsány vstupní suroviny a výstupní produkty. Následuje popis současného stavu bioplynové stanice. Další sekcí je porovnání aktuálních výstupních hodnot s projektovanými hodnotami. Závěrem této části je vyhodnocení a rozebrání případných rozdílů. Velká část diplomové práce je zaměřena na environmentální aspekty, které BPS působí na okolní prostředí. Poslední bod se zaobírá zlepšení jak elektrické tak tepelné účinnosti. Jsou zde také řešeny varianty, kde využít zbytkové teplo.
Abstract in different language: The present master´s thesis is focused on analyzing the annual operation of a biogas plant in the village of Pšov. At first I described the input resources and output products. The next part is a description of the current state of the biogas plant. Another section is a comparison of recent output values with projected values. The final part of this section is the evaluation and the discussion about potential differences. A large part of the thesis is focused on environmental aspects which the BPS affects the environment. The last section deals with improving both electrical and thermal efficiency. There is also an analysis of possibilities of usage the residual heat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Petr Charvat.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
067266_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,49 kBAdobe PDFView/Open
067266_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,54 kBAdobe PDFView/Open
067266_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.