Title: Vícestavové rozmítané modulace
Other Titles: High order chirp modulations
Authors: Hošek, Jan
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Dudáček Luděk, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23027
Keywords: rozmítané modulace;rozprostřené spektrum;satelitní komunikace;více stavové modulace
Keywords in different language: chirp modulation;spread spectrum;satellite communications;m-ary modulations
Abstract: Práce je zaměřená na realizaci vícestavových rozmítaných modulací v akustickém pásmu. V práci jsou uvedeny dvě metody rozmítané modulace. Jedná se o metodu půlení frekvenčního pásma a půlení časového intervalu. Modulační symbol u rozmítaných modulací je reprezentován změnou frekvence a konstantní amplitudou. Vícestavové rozmítané modulace jsou zde řešeny, protože spadají do skupiny modulací s rozprostřeným spektrem, konstantní modulační obálkou a při zvyšování počtu stavů i vysokou energetickou účinností danou dobrými korelačními vlastnostmi frekvenčně rozmítaných signálů. Těchto vlastností je s výhodou využito ve chvíli, kdy komunikační systém satelitu nemá dostatek energie. Konstantní modulační obálka umožňuje použití nelineárních zesilovačů s vysokou energetickou účinností. Celkově tak mohou být tyto modulace perspektivní pro komunikační systémy malých satelitů. Řešením diplomové práce je funkční prototyp softwarového modulátoru a demodulátoru s možností nastavení šířky přenosového pásma, počtem stavů modulace a doby trvání jednoho modulačního symbolu pracujícím v reálném čase v akustickém pásmu Takovéto řešení umožňuje jejich přímé navázání na modulační vstupy a výstupy běžné radiokomunikační techniky a jejich odvysílání a příjem. Je zde ověřena závislost mezi kvalitou přijímaného signálu a chybovostí přenosu v AWGN kanálu a v AWGN kanálu s úzkopásmovým rušením při různém počtu stavů.
Abstract in different language: This thesis is focused on the realization of the M-ary chirp modulation in the acoustic range. The thesis is presented two methods of the chirp modulation. There is the method halving the frequency band and halving time interval. The modulation symbol of the chirp modulation is represented by a change of frequency and constant amplitude. The M-ary chirp modulations are solved here because they belong to the group spread spectrum modulation, constant amplitude and in increasing the number of states also high energy efficiency due to the good correlation properties of the frequency chirps signals. These properties are used when the satellite communication system hasn't enough energy. Constant modulation allows use the nonlinear amplifiers with the high energy efficiency. These modulations may be perspective for communication systems of the small satellites. The solution of the diploma thesis is a functional prototype software modulator and demodulator with adjustable bandwidth, modulation number of states and the duration of one modulation symbol working in real time and in acoustic band. This solution allows the direct coupling to the modulation inputs and outputs ordinary radio communication technology and them transmission and receiving. There is verified dependence between the quality of the received signal and bit error rate in an AWGN channel and the AWGN channel with narrowband interference in a number of different states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Hosek_vicestavove_rozmitane_modulace.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
067190_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,21 kBAdobe PDFView/Open
067190_oponent.pdfPosudek oponenta práce522,14 kBAdobe PDFView/Open
067190_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.