Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajorszký, Jan
dc.contributor.refereeKuchař Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeNovák Jaroslav, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.refereeValouch Viktor, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-10-12
dc.date.accessioned2017-02-21T08:17:03Z
dc.date.available2013-10-21
dc.date.available2017-02-21T08:17:03Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-12-23
dc.identifier36936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23036
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá vlivem regulační struktury a stavu trakčního pohonu na jeho odolnost vůči buzeným kmitům v DC obvodu trakčního měniče. Stabilita trakčního pohonu je hodnocena podle frekvenčních charakteristik trakčního pohonu, což je závislost amplitudy a fáze vybuzených kmitů na amplitudě a frekvenci budících kmitů a stavu pohonu. V první části je představena metodika měření frekvenčních charakteristik. Je představen měnič pro generování budících kmitů a algoritmy jeho řízení. Ověření metodiky měření je prokázáno nasimulováním a změřením frekvenčních charakteristik laboratorního modelu trakčního pohonu s asynchronním motorem, skalárním i vektorovým řízením. V další části byl proveden teoretický rozbor aktivního tlumení vybuzených kmitů LC filtru a představeny některé algoritmy tlumení na reálném modelu. Účinnost tlumení daných algoritmů byla opět předvedena na změřených frekvenčních charakteristikách. Na závěr je provedeno vyhodnocení algoritmů tlumení z hlediska potlačení vybuzených kmitů, prokázaném na změřených frekvenčních charakteristikách pohonu.cs
dc.format80 s. (79064 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjecttrakční pohoncs
dc.subjectfrekvenční charakteristikycs
dc.subjectaktivní tlumení;cs
dc.titleStabilita moderního trakčního pohonucs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with DC link harmonics influence on traction drives stability. Stability of traction drive is assessed from frequency characteristics of traction drives, which mean dependences of magnitudes and phases of excited oscillations on magnitudes and frequencies of exciting oscillations and states of drives. In the first part of the thesis, a method of frequency characteristics measuring is presented. A converter for generating of exciting oscillations is described and all needed algorithms to reach required oscillations as well. Evaluation of the method is performed by simulations and measuring of frequency characteristics of laboratory traction drive model with an induction motor. Voltage-frequency and vector control were considered. Theoretical analysis of active damping of converter input LC-filter oscillations was presented in the next part. All investigated algorithms of active damping are verified on a real laboratory drive model. Efficiency of the damping algorithms was shown in measured frequency characteristics. In conclusions, evaluation of the behaviour of proposed damping algorithms was described, specifically the mitigation of excited oscillations is analyzed using measured frequency characteristics.en
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translatedtraction driveen
dc.subject.translatedfrequency characteristicsen
dc.subject.translatedactive dumping;en
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace-jan-majorszky.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
majorszky opon.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
majorszky publ.pdfPosudek vedoucího práce718,96 kBAdobe PDFView/Open
majorszky zapis.pdfPrůběh obhajoby práce666,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.