Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTůmová Olga, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorZábranský, Vladimír
dc.contributor.refereeSkala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeRada Petr, Ing. CSc.
dc.contributor.refereeChmelík Karel, Doc. Ing.
dc.date.accepted2016-1-12
dc.date.accessioned2017-02-21T08:17:07Z
dc.date.available2010-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:17:07Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-8-27
dc.identifier43035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23039
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá měřením hluku a vibrací točivých strojů. Ve třetí kapitole jsou popsány princip a základní typy turbogenerátorů. Ve čtvrté kapitole o měření hluku jsou popsány akustické veličiny a vztahy mezi nimi, postup měření akustického tlaku a aplikace pro zobrazení akustického tlaku pomocí 3D modelu. Pátá kapitola o měření vibrací obsahuje vztahy umožňující výpočet amplitudy vibrací při silovém buzení a při rotující nevyvážené hmotnosti. V kapitole je popsán postup měření vibrací, včetně popisu snímačů vibrací a měřicího systému. Část kapitoly je věnována zaznamenávání změřených hodnot vibrací do polárních grafů, vyvažování rotorů, určování zbytkových nevývažků a přehledu nejčastějších příčin zvýšených vibrací točivých strojů. Závěrečná část disertační práce, kapitola 5.15, popisuje aplikaci pro zobrazování změřených hodnot vibrací pomocí 3D polárních grafů.cs
dc.format108 s. (136 024 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecttočivý strojcs
dc.subjectturbogenerátorcs
dc.subjectakustický tlakcs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectharmonická složkacs
dc.titleMetody hodnocení hluku v komunálním prostředícs
dc.title.alternativeNoise and Vibration Measurement of Rotating Machinesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis doctoral thesis deals with a noise and vibration measurement of rotating machines. The principle and the basic types of turbo-generators are described in the third chapter. The acoustic quantities and relations between them, the procedure of acoustic pressure measurement and the application enabling the presentation of acoustic pressure in 3D model are described in the fourth chapter about the noise measurement. The fifth chapter about vibration measurement contains formulas for calculation of vibration amplitude caused by forced excitation and by rotating unbalanced mass. The procedure of vibration measurement including the description of vibration sensors and measurement system are also described in this chapter. The part of this chapter describes recording of measured values into polar graphs, rotor balancing, calculation of residual unbalance and most often causes of increased vibration by rotating machines. The last part of doctoral thesis, chapter 5.15, describes the application for presentation of measured vibrations in 3D polar graphs.en
dc.subject.translatednoiseen
dc.subject.translatedvibrationen
dc.subject.translatedrotating machineen
dc.subject.translatedacoustic pressureen
dc.subject.translatedfrequency analysisen
dc.subject.translatedharmonic componenten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_Zabransky.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
zabransky publ.pdfPosudek vedoucího práce493,94 kBAdobe PDFView/Open
zabransky opon.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
zabransky zapis.pdfPrůběh obhajoby práce598,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.