Title: Optimalizace řízení elektrotepelných zařízení s nepřímým ohřevem
Authors: Lucák, Jiří
Referee: Kyncl Jan, Doc. Dr. Ing.
Poznyak Igor, Doc. Ing. CSc.
Rada Petr, Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23042
Keywords: nepřímý odporový ohřev;elektrická odporová pec;muflová pec;tepelný proces;topný článek;vyzdívka;sdílení tepla;matematickofyzikální model pece;diferenciální rovnice;numerická analý-za
Keywords in different language: indirect resistance heating;electrical resistance furnace;muffle furnace;thermal process;heating element;lining;heat interchange;mathematical-physical furnace model;differential equations;numerical analysis
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá problematikou elektrických odporových ohřevů, které představují univerzální řešení pro různé aplikace tepelného zpracování v průmyslových pro-vozech. Je obsahově zaměřená především na inovační prvky v návrhu elektrotepelných odporových zařízení. Toto téma je v současné době velmi aktuální, a to s ohledem na vývoj trhu s různými druhy energie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je teoretickým úvodem do uvedené problematiky, druhá část je svým obsahem nejrozsáhlejší a zabývá se řešením elektrických odporových pecí pomocí matematicko-fyzikálního modelu. Třetí část navazuje na problematiku řízení elektrických odporových pecí a je věnována chování topného systému při moderních způsobech řízení. Hlavní přínos této práce spočívá v komplexnosti zpracování problematiky chování elektrotepelných zařízení s nepřímým odporovým ohřevem v závislosti na proměnnosti jejich elektrických parametrů. Tento ucelený soubor poznatků napomáhá zefektivnit návrh a konstrukci moderních elektrotepelných odporových zařízení splňujících kritéria na úsporný provoz. Výsledky práce považuji za obecně aplikovatelné v technické praxi.
Abstract in different language: The present dissertation thesis is focused on electrical resistance heating which shall be un-derstood as a universal solution to be used in various applications of heat treatment within industrial plants. The content hereof is particularly aimed to present innovative elements in the design of electro-thermal resistance devices. This kind of topic is currently being very dis-cussed regarding the development in the market with different types of energy. The thesis is divided into three main parts. The first part represents a theoretical introduction into the subject matter hereof, the second part is the widest one and deals with the solution of electrical resistance furnaces using the mathematical-physical model. The third part repre-sents a continuation related to the issue of electrical resistance furnaces and their control. This last part is focused on the behaviour of heating system controlled by modern methods. The main contribution of the present thesis lies in the comprehensively processed issue relat-ed to the behaviour of electro-thermal devices with indirect resistance heating depending on the variability of their electrical parameters. Such a comprehensive set of knowledge helps to streamline the design and construction of modern electro-thermal resistance devices which meet the criteria related to the cost-efficient operation. The results of the present thesis can be considered to be generally applicable in technical practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace 9.8.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
lucak_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce683,89 kBAdobe PDFView/Open
lucak_publ.pdfPosudek vedoucího práce796,28 kBAdobe PDFView/Open
lucak_opon.pdfPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.