Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠnajdr, Jaroslav
dc.contributor.refereeBarták Jiří, Ing. CSc.
dc.contributor.refereeKožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.refereeMüller Zdeněk, Doc. Ing. PhD.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T08:17:10Z
dc.date.available2010-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:17:10Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-9-23
dc.identifier50048
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23043
dc.description.abstractPředložená disertační práce se zabývá řešením vlivu špičkových výkonových toků na linky přenosové soustavy, které je dosaženou aplikací metod dynamického proudového zatěžování do systému operátorského řízení. Téma je velmi aktuální a reaguje na mimořádné události, které nastaly v souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou a rozvojem podílu obnovitelných zdrojů energie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce je svým obsahem nejrozsáhlejší a zevrubně popisuje model dynamického zatěžování vodičů. Druhá část navazuje na předchozí a zhodnocuje vliv použití technologie na lanové přípojnice v rozvodnách. Poslední část je zaměřena na proudovou zatížitelnost systému lanových spojek trubkových přípojnic. Všechny metody a výsledky, které jsou v práci obsaženy, byly oponovány na pravidelných setkáních pracovních skupin pod vedením společnosti ČEPS, a.s. a případně aplikovány do praxe. Z tohoto důvodu jsou popsaná řešení vypracována na míru podmínkám české přenosové soustavy - současného vybavení dotčených linek a rozvoden. Hlavní přínos práce je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti dodávky energie v rámci ČR, nicméně výsledky jsou obecně aplikovatelné.cs
dc.format137 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdynamická proudová zatížitelnostcs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectproudová zatížitelnostcs
dc.subjectpřípojnicecs
dc.subjectrozvodny vysokého napětícs
dc.subjectpřípojnicové spojkycs
dc.subjectnumerická analýzacs
dc.subjectsdružená úlohacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectdiferenciální rovnicecs
dc.titleDynamická proudová zatížitelnost vodičů přenosové soustavycs
dc.title.alternativeDynamic line rating of transmission grid conductorsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented dissertation thesis deals with a solution of peak power loads effects on transmission lines, which was achieved by an application of dynamic line rating methods into the information system for transmission system operators. The topic is of a very high importance and reacts on nonstandard events, which happened in connection with the liberalization of energy markets and growing numbers of renewable energy sources. The work itself consists of three main parts. The first part describes comprehensively dynamic line rating model. The second part deals with the influence of the technology on cable busbars in high voltage substations. The last part is focused on the ampacity of the tubular busbar connection system. All the methods and results included in the thesis were reviewed during regular meetings of working groups under supervision of the company ČEPS, a.s. and eventually put into practice. Hence the discussed solutions are tailored to the conditions of the Czech transmission system present equipment of involved lines and substations. The main contribution of this thesis is focused above all on energy safety enhancement in the Czech Republic; however the results are broadly applicable.en
dc.subject.translateddynamic line ratingen
dc.subject.translatedtransmission griden
dc.subject.translatedampacityen
dc.subject.translatedbusbarsen
dc.subject.translatedhigh voltage substationen
dc.subject.translatedbusbar connectionsen
dc.subject.translatednumerical analysisen
dc.subject.translatedcoupled problemen
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedordinary differential equationsen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
snajdr_disertace.pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFView/Open
snajdr opon.pdfPosudek oponenta práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
snajdr publ.pdfPosudek vedoucího práce565,66 kBAdobe PDFView/Open
snajdr obh.pdfPrůběh obhajoby práce680,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.