Title: Stanovení hygienických podmínek pro efektivní užití sálavého vytápění
Other Titles: Determine the hygienic conditions for the effective use of radiant heating
Authors: Vaněk, Josef
Referee: Kyncl Jan, Doc. Dr. Ing.
Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Novák Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23046
Keywords: nízkoteplotní sálavé panely;tepelná pohoda;tepelná produkce člověka;subjektivní pocity při vytápění sálavými elektrickými panely;tepelné ztráty;celkové množství tepla
Keywords in different language: low-temperature panels;kinds of radiant panels;thermal comfort;thermal produce of man;subjective feelings for radiant heating
Abstract: V dnešní době pokračuje vývoj a zdokonalování různých technik pro vytápění rodinných domů a bytů. Vytápění elektřinou se jeví jako nejpohodlnější, má také řadu nesporných výhod. Její hlavní výhodou je, že ji lze snadno rozvést do všech místností v domě a je možné snadno regulovat topný výkon a rychlost náběhu vytápěcího systému. Topení pomocí sálavých panelů má obrovskou výhodu v tom, že v místnosti jsou ohřívány osoby a předměty a ne vzduch jako při klasickém vytápění pomocí přímotopů a akumulačních kamen. V mé disertační práci se zabývám přesnějším určením dovolené intenzity měrného osálání v oblasti temene hlavy. Použitá výpočtová metoda vychází ze vztahu pro výpočet tepelného toku sáláním z plochy S2 na plochu S1. Výhodou této metody je, že je možné spočítat intenzitu osálání v libovolném bodě v prostoru. V úvodu práce je předložena teoretická část, kde jsou uvedeny zákony pro šíření tepelné energie. V kapitole 7 jsou uvedeny aktuální možnosti výpočtu měrného sálavého výkonu. V další části práce se věnuji tepelnému výkonu člověka a tepelné pohodě. Dále následují měření k určení sálavé účinnosti a měrného sálavého výkonu pro různé výšky zavěšení sálavých panelů. Další kapitola je zaměřena na subjektivní vnímání intenzity osálání. Po této kapitole se věnuji popisu navržených programů v Excelu. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků práce spolu s výhodami a nevýhodami použité metody.
Abstract in different language: Nowadays, progress and improvement of various techniques in the field of heating of family houses and flats has been continued. Heating using the electricity seems to be the most comfortable. Moreover, it has also a number of indisputable advantages. Its main benefit is that the electricity can be distributed to all rooms in the house. Also, the heating power and the start-up speed of the heating system can be easily controlled. Heating by using of radiant panels has a great advantage of warming up solid objects and people in the room only. This is in contrast with the traditional heating by means of accumulation convector heaters. In my dissertation thesis, I am dealing with the more exact determination of the permitted intensity of the specific irradiation in the crown of the head area. Applied computational method is based on the formula for calculating the heat flow by irradiation from surface area S2 to surface area S1. The advantage of this method is that it is possible to calculate the intensity of irradiation in any chosen point in the space. At the beginning of the thesis, the basic theory is presented containing the fundamental laws for spreading the heat energy. In chapter 7, the actual possibilities for the calculation of the specific radiant power are shown. In the following sections of the thesis, thermal power of the human body and the requirements for thermal contentment are discussed. Following chapters present the measurement for evaluation of the radiant efficiency and specific radiant power for different heights of suspended radiant panels. Next section is focused on subjective perception of radiant intensity followed by the description of designed programs in Excel program. In conclusion of this thesis, the summary of the results is presented along with advantages and disadvantages of the applied method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Josef Vanek.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
vanek2 opon.pdfPosudek oponenta práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
vanek2 publ.pdfPosudek vedoucího práce411,27 kBAdobe PDFView/Open
vanek2 obh.pdfPrůběh obhajoby práce624,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.