Title: Podpora výuky dějin židů v kontextu událostí 2. světové války
Other Titles: Support for teaching of jewish history in the context of the second World War
Authors: Boudová, Michaela
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2308
Keywords: holocaust;výuka;podpora výuky;učebnice;dějepis;rámcový vzdělávací program;základní škola;výukový materiál;vzdělávací instituce;anketa
Keywords in different language: holocaust;teaching;support for teaching;textbook;history;curriculum;elementary school;teaching material;educational institution;survey
Abstract: Tato práce se zabývá výukou o holocaustu na českých základních školách. Cílem je zjistit jakým způsobem učitelé toto téma vyučují, z jakých zdrojů mohou čerpat a jaké mají s touto výukou zkušenosti. Práce má také za cíl zjistit, zda mají vyučující s tématem nějaký problém a co by ho mohlo podle jejich názoru pomoci odstranit.Průzkum mezi učiteli byl proveden metodou ankety. Práce se také zaměřuje na učebnice dějepisu vydané od počátku devadesátých let, konkrétně tomu, jakým způsobem se holocaustem zabývají. Také jsou zde zmapovány instituce a projekty, které se holocaustem zabývají. Hlavním cílem této práce je zjistit současný stav výuky o holocaustu na vybraných školách a na základě těchto zjištění případně navrhnout změny či podnítit novou iniciativu, která by vedla k vylepšení přípravy učitelů či výukových materiálů a pomohla tak ke zkvalitnění výuky dějin Židů a jejich osudů během druhé světové války.
Abstract in different language: This thesis deals with teaching about the Holocaust at Czech elementary schools. The aim is to find how the chosen teachers teach about the Holocaust, from what sources they can draw and also their knowledge and experience in teaching this topic. The thesis also finds if teachers have some problems with this topic and what they think could help them. The inquiry of teachers is carried out with method of survey. The thesis also focuses on textbooks of History published in the last 20 years and how they deal with the Holocaust. Various institutions and projects dealing with the Holocaust and provide schools some programs and projects are also mapped. The main aim of this thesis is to determine the current state of teaching about the Holocaust in chosen secondary schools. Based on this knowledge we would like to propose changes or encourage a new initiative alternatively that would be lead to improve the teacher training or educational materials and help to improve the teaching about the Holocaust.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Boudova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,7 kBAdobe PDFView/Open
Boudova_oponent.pdfPosudek oponenta práce545,9 kBAdobe PDFView/Open
Boudova.pdfPrůběh obhajoby práce143,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.