Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The project for the company performance increase by means of strategic management
Authors: Kavková, Barbora
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23193
Keywords: strategie;strategický záměr;finanční analýza;výkonnost;analýza rizik
Keywords in different language: strategy;strategic purpose;financial analysis;performance;risk analysis
Abstract: Tato diplomová práce představuje projekt, pomocí nějž dojde ke zvýšení výkonnosti společnosti Engel strojírenská spol. s.r.o.. V rámci této práce je představena společnost, sestaveny její cíle a strategie vedoucí k naplnění stanovených cílů. Dále je zhodnoceno externí a interní prostředí společnosti spolu s vyhodnocením finanční analýzy stávající situace. Díky zjištěným faktorům a stanoveným cílům je sestaven finanční plán pro tříleté období. Následně je provedena analýza, pomocí níž jsou odhaleny rizikové faktory, které ohrožují naplnění strategického záměru. Zjištěná rizika jsou využita pro sestavení strategických scénářů. Diplomová práce končí kapitolou zhodnocení provedených analýz a návrhem implementace strategie do společnosti, který podpoří plánované zvýšení výkonnosti společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis represents a project through which will a performance of a company Engel strojírenská spol. s.r.o. bigger than before. In this thesis is presented the company, assembled its objectives and strategy, which leads to the fulfillment of the defined objectives. It is also evaluated the external and internal environment of the company together with an assessment of the financial analysis of the current situation. Thanks to identified factors and defined objectives is the financial plan for three years period processed. Subsequently it is a risk analysis done. This analysis identified risk factors that threaten the fulfillment of strategic purpose. Identified risks are used to build strategic scenarios. The diploma thesis ends by chapter about appreciation of performed analyzes and by concept of the implementation of the strategy to the company, which will support the planned increase of the company´s performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Kavkova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kavkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce706,44 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kavkova_OP.pdfPosudek oponenta práce687,65 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kavkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.