Title: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Other Titles: Implementation project of medium-term strategic programme of organization
Authors: Výrut, Ondřej
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23201
Keywords: klíčová slova: finanční plán;finanční analýza;controlling;prostředí podniku;analýza rizik
Keywords in different language: key words: financial plan;financial analysis;risk analysis;controlling;business environment
Abstract: Předložená diplomová práce si klade za cíl zpracovat projekt implementace střednědobého strategického programu Západočeského konzumního družstva (ZKD) Sušice. V první kapitole jsou popsány základní údaje o ZKD Sušice týkající se charakteristiky, historie, skupiny COOP a filosofie družstva. Ve druhé kapitole je formulován střednědobý strategický program. V třetí kapitole je provedena analýza prostředí podniku, která je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. V analýze interního prostředí byla také vypracována finanční analýza s praktickou a teoretickou částí, která zhodnocuje finanční situaci družstva v období 2012 až 2015. Výsledky těchto analýz jsou shrnuty a hodnoceny v maticích EFE a IFE. Ve čtvrté kapitole jsou dlouhodobé strategické cíle převedeny na krátkodobé cíle. V páté kapitole je detailně vypracován finanční plán ZKD Sušice pro období 2016-2018 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow. Následující kapitola zpracovává analýzu rizik, která zahrnuje identifikaci rizikových faktorů a tvorbu strategických scénářů. V sedmé kapitole je provedena implementace strategického plánu pomocí akčních plánů. Controllingové parametry vyplývající z předchozích kapitol jsou formulovány v poslední kapitole.
Abstract in different language: The goal of this master´s thesis is to elaborate implementation project of medium-term strategic programme of Západočeské konzumní družstvo (ZKD) Sušice. The first chapter describes basic information about ZKD Sušice concerning its characteristics, history, COOP group and company philosophy. The second chapter formulates medium-term strategic programme. The third chapter deals with carrying out an analysis of business environment which focuses on internal and external effects. In the analysis of internal influences is also carried out a financial analysis that is divided into the theoretical and practical parts. The results of conducted analyses (summarized using EFE and IFE matrices) evaluate an economic situation of ZKD Sušice during period 2012-2015. In the fourth chapter the strategic goals are transformed into the short-term goals. The fifth chapter is devoted to an elaboration of the financial plan that consists of balance sheet, profit and loss and cash-flow. The following chapter deals with a risk analysis, which includes an identification of the key risk factors and developing of the strategic scenarios. The implementation of the strategic plan using action plans is described in the seventh chapter. The controlling parameters emerging from the previous chapters are formulated in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyrut.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vyrut_VP.pdfPosudek vedoucího práce706,24 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vyrut_OP.PDFPosudek oponenta práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vyrut_1.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.