Title: Modelování a simulace vybraného procesu v konkrétním podniku
Other Titles: Modelling and simulation of a chosen process in the concrete company
Authors: Kottová, Kristýna
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23202
Keywords: modelace podnikových procesů;simulace podnikových procesů;proces
Keywords in different language: modelling of the business processes;simulation of the business processes;process
Abstract: Cílem diplomové práce je modelace a následná simulace vybraného procesu ve společnosti HATZ CZ, s.r.o.. Práce je zaměřena na proces výroby palivové nádrže, který je nejprve popsán, vymodelován pomocí modelovacího nástroje a následně převeden do simulačního nástroje, díky němuž lze provést simulaci procesu, ověřit jeho efektivitu a navrhnout změny, které přinesou zlepšení daného procesu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů a principů problematiky práce. V praktické části je nejprve daná společnost představena, jsou vymodelovány a popsány jednotlivé modely společnosti včetně procesního modelu, pro který je následně provedena simulace. Na základě výsledků simulace jsou provedeny procesní změny, v jejichž důsledku dojde k navýšení produkce palivové nádrže, a tím i k nárůstu ročních tržeb společnosti a dále změny v počtu pracovníků, které vedou k úsporám průměrných ročních mzdových nákladů.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is modelling and subsequent simulation of a chosen process in the company HATZ CZ, s.r.o. The thesis is focused on the process of a fuel tank production. Firstly it is described then modelled using a modelling tool and subsequently transferred into a simulation tool that enables to simulate the process, verify its efficiency and propose changes that will result in improvement of the given process. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on clarification of the basic concepts and principles of the thesis issues. In the practical part the company is introduced first, there are modelled and described particular models of the company including the process model which is subsequently simulated. Based on the results of the simulation, the process changes are made, consequently the production of the fuel tank increases thus the annual sales of the company grows, and the changes of number of workers lead to savings of the average annual wage costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kottova_Modelovani_a_simulace_vybraneho_procesu_v_konkretnim_podniku_2016.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kottova_VP.pdfPosudek vedoucího práce599,98 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kottova_OP.pdfPosudek oponenta práce742,3 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kottova.PDFPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.