Title: Marketingové analýzy AFS Mezikulturní programy, o.p.s. se zaměřením na poptávku ve vybraném městě
Other Titles: Marketing analysis of AFS Mezikulturní programy, o.p.s. with focus on demand of selected city
Authors: Brašeňová, Michaela
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Čechurová Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23217
Keywords: nezisková organizace;rok na střední škole v zahraničí;program studium v zahraničí;hostitelský program;situační analýza;analýza konkurence;marketingový výzkum
Keywords in different language: a non-profit organization;high school year abroad;abroad study program;host program;situational analysis;competitor analysis;marketing research
Abstract: Tato práce je zaměřená na činnost neziskové organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s., která se zabývá mezikulturním vzděláváním především středoškolských studentů. Její nabídka zahrnuje program studium v zahraničí, hostitelský program, dobrovolnictví a jazykové pobyty. V práci jsou zpracovány dvě hlavní tematické oblasti. První oblastí je situační analýza této organizace na českém trhu, jejímž cílem je posoudit možnosti naplnění plánovaného strategického záměru s ohledem na vnitřní i vnější prostředí organizace a zároveň zhodnotit, jak si vede v různých oblastech oproti identifikované konkurenci. Pro účely marketingových analýz je nejprve představena organizace, její historie a organizační vývoj a poté detailně rozebrány programy, které nabízí. Druhou tematickou oblastí je pak analýza poptávky studentů středních škol v Plzni po studiu v zahraničí pomocí dotazníkového šetření. Výsledky realizovaného výzkumu i situačních analýz jsou poté využity v závěrečné kapitole předkládající návrhy opatření pro zlepšení tržní pozice neziskové organizace.
Abstract in different language: This thesis is focused on the activities of a non-profit organization AFS Mezikulturní programy, o.p.s., which deals with intercultural education mainly of the high school students. Its offer includes abroad study program, host program , volunteering and language study stays. The thesis composes two major topics. The first one is a situational analysis of this company on the Czech market, which aim is to assess options of the fulfilment of planned strategic aim concerning internal and external environment of the company and simultaneously evaluate how it performs in different fields in comparison with identified competition. For the purposes of marketing analyzes, firstly the organization is presented, its history and organizational development and then offered programs are analyzed in details. The second topic is then analysis of Pilsen high school students' demand for abroad studies using a questionnaire survey. The results of the realized survey and the situational analyzes are then utilized in the final chapter submitting the proposals for non-profit organization's market position improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brasenova.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Brasenova_V.pdfPosudek vedoucího práce607,06 kBAdobe PDFView/Open
Brasenova_O.docxPosudek oponenta práce32,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Brasenova_P.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.