Title: Analýza vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů - případová studie: firma Technické plastové systémy s.r.o., Dýšina
Other Titles: Analysis of company development using creditworthy and bankruptcy models - case study: Technické plastové systémy s.r.o., Dýšina
Authors: Strnadová, Klára
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23232
Keywords: bonita;finanční tíseň;bankrotní a bonitní modely;finanční analýza
Keywords in different language: creditworthiness;financial distress;bankruptcy and creditworthy models;financial analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení vývoje podniku s využitím vybraných bankrotních a bonitních modelů. Je dělena celkem do pěti kapitol. První z nich se věnuje podnikatelskému prostředí produkce plastových výrobků, identifikaci jeho současné situace a nastínění budoucího vývoje. Druhá kapitola poskytuje základní informace o společnosti Technické plastové systémy s.r.o., provádí základní finanční analýzu a popisuje podnikatelské prostřední společnosti. Obsahem třetí kapitoly jsou teoretická východiska bankrotních a bonitních modelů. Ve čtvrté kapitole dochází k aplikaci vybraných modelů na společnost Technické plastové systémy s.r.o. Zjištěné výsledky použitých modelů jsou vyhodnocovány v poslední, páté kapitole a dochází k predikci vývoje podniku.
Abstract in different language: This thesis addresses the topic of assessing the development of an enterprise by using selected creditworthy and bankruptcy models. It is divided into five chapters. The first one focuses on the enterprise environment of plastic articles production, while its current situation and future development are identified therein as well. The second chapter provides basic information about Technické plastové systémy s.r.o., carries out basic financial analysis and describes the business environment of the company. The third chapter includes theoretical backgrounds of creditworthy and bankruptcy models. Application of selected models to Technické plastové systémy s.r.o. is provided in the fourth chapter. The results of the models are evaluated in the final, fifth chapter, which also offers prediction of the enterprise development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KMO_STRNADOVA_KLARA.pdfPlný text práce32,59 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_O.pdfPosudek oponenta práce830,64 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova_P.pdfPrůběh obhajoby práce177,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.