Title: Výzkum indoor reklamy v nákupních centrech ve městě Plzeň
Other Titles: Indoor advertising research in shopping centres in the city of Pilsen
Authors: Ptáčková, Karolína
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23249
Keywords: indoor reklama;výzkumné šetření;obchodní centra v plzni;osobní dotazování
Keywords in different language: indoor ardvertising;survey research;the shopping centres in pilsen;personal questions
Abstract: Cílem této diplomové práce je realizace výzkumu vnitřní reklamy ve vybraných nákupních centrech v Plzni, a to na základě shrnutí dostupných poznatků z oblasti marketingové komunikace se zaměřením na indoor reklamu v obchodních centrech, z oblasti marketingového výzkumu, a dále pak na základě pečlivě sestaveného návrhu výzkumného šetření. Metodami výzkumu je tedy jednak studium sekundárních zdrojů, dále pak pozorování (první fáze výzkumu) a především osobní dotazování (druhá fáze výzkumu). Teoretická část zpracovaná na základě české i zahraniční literatury pojednává o marketingu, marketingové komunikaci, reklamě (zaměřuje se především na reklamu indoor, zejména na její typologii, současné trendy, možnosti měření či výhody a nevýhody) a dále pojednává o marketingovém výzkumu. Navržené a následně realizované výzkumné šetření, které zkoumá vhodnost využití indoor reklamních nosičů ve vybraných plzeňských obchodních centrech z hlediska jejich vnímání zákazníky, včetně shrnutí a navržených opatření pro optimalizaci, je pak obsahem části empirické.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is implementation of indoor advertising research in shopping centres in the city of Pilsen with suggesting measures to optimize researched situation. There are a summarization of available knowledge in the field of marketing communication focoused on indoor advertising in shopping centres, other summarization of available knowladge in the field of marketing research and the final proposal of research project which are ensued the implementation and imaging of partical goals. The methods used in the research are secondary sources analyze, observation (in the first phase of research) and personal interview (the second phase of research). There are two parts of the diploma thesis theoretical and practical. The terms marketing, marketing communication and advertising (mainly focused on indoor advertising - especially on the typology, present trends, its admeasurement, advantages and disadvantages etc.) are described in the theoretical part as well as marketing research. The proposed and realized research which recognizes the suitability of indoor advertising media in selected shopping centres in Pilsen from the customer side and the summary of this research together with measures suggested for optimization are the content of a practical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PTACKOVA_Karolina_K13N0184P.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFView/Open
Ptackova_V.pdfPosudek vedoucího práce715,13 kBAdobe PDFView/Open
Ptackova_O.pdfPosudek oponenta práce545,82 kBAdobe PDFView/Open
Ptackova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.