Title: Nepřímé daně v mezinárodním kontextu
Other Titles: The Indirect Taxes in International Context
Authors: Červenková, Nikola
Advisor: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23259
Keywords: nepřímé daně;spotřební daně;daň z přidané hodnoty;intrastat
Keywords in different language: indirect taxes;consumption tax;value added tax;intrastat
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na nepřímé daně, a to především na problematiku spojenou s pořízením či dodáním zboží do jiného členského státu EU. Nejprve je v práci popsán daňový systém a soustava České republiky a následně základní charakteristika a pojmy v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty. Dále je zde představen statistický systém Intrastat, který slouží ke sledování pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU. Druhá část práce využívá poznatky z teoretické části a na konkrétních příkladech u vybraného podniku vysvětluje, jakým způsobem má podnik postupovat při vykazování, účtování a odvodu daně při pořízení či dodání zboží do jiného členského státu. Závěrečnou část tvoří metodická příručka pro plátce nepřímých daní, která obsahuje postupné kroky plátců při plnění jejich daňové povinnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on indirect taxes, mainly on problems connected with acquisition or supply of goods to another member state of EU. At first in this work is described taxation system of Czech Republic and then basic characteristics and concepts about consumption tax and value added tax. Then there is introduced statistical system Intrastat which collects transfer of goods between member states of EU. The second part of this thesis uses the theoretical knowledge and on practical examples explains how the company has to act when reporting, accounting and payment tax during acquisition or supply of goods to another member state of EU. At the end is a methodological guide for a payer of indirect taxes, which contains progressive steps of payer of taxes when meeting their tax obligations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervenkova_neprime_dane_v_mezinarodnim_kontextu.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
pv cervenkova.PDFPosudek vedoucího práce641,14 kBAdobe PDFView/Open
po cervenkova.PDFPosudek oponenta práce541,69 kBAdobe PDFView/Open
cervenkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce279,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.