Title: Analýza provozních nákladů kotlů s fluidním spalováním v ČEZ a. s. elektrárna Tisová
Other Titles: The analysis of operating costs of boilers with fluidized bed combustion in ČEZ a. s. power plant Tisová
Authors: Kmošek, Michal
Advisor: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23262
Keywords: náklady;nákladové kalkulace;nákladová střediska;proměnné náklady;stálé náklady;kotle s fluidním spalováním;vlastní spotřeba elektrické energie;frekvenční měnič
Keywords in different language: costs;cost calculations;cost centers;variable costs;fixed costs;fluidized bed combustion boiler;electricity consumption during generation;variable frequency drive
Abstract: Obsahem této diplomové práce je analýza nákladů při výrobě tepelné energie v kotlích s fluidním spalováním, které jsou instalovány ve výrobním areálu ČEZ a. s., elektrárna Tisová. Nákladová analýza byla provedena na základě informací získaných prostřednictvím studia dostupných zdrojů a odborné ekonomické literatury. V textu práce byly identifikovány klíčové nákladové ukazatele, které byly, dle charakteru jejich závislosti na objemu produkce, rozčleněny do základních nákladových skupin. Sumarizací nákladových položek v jednotlivých letech sledovaného období byla stanovena konečná hodnota nákladů připadajících na kalkulační jednici. Závěrečná část práce obsahuje analýzu ekonomického přínosu nasazení frekvenčních měničů při řízení výkonu spalinových ventilátorů obou fluidních kotlů. Jak se tyto technické prostředky podílí na úspoře provozních nákladů při produkci tepelné energie a jak se zvýšené náklady na opravy a údržbu po dlouholetém provozu promítají do objemu uspořených finančních prostředků.
Abstract in different language: The content of this thesis is the cost analysis of producing thermal energy using boilers utilizing fluidized bed combustion, installed at Tisová power plant operated by ČEZ a. s. The cost analysis was conducted based on information obtained through the study of public sources and specialized economic literature. It identifies key cost indicators, divided into the basic cost categories according to their proportion to the volume of production. The final cost per unit was derived by summarizing the cost items of each year of the reporting period. The final section of the thesis contains an analysis of the economic benefits of deploying variable frequency drives in power controlling the chimney fans of both fluidized bed boilers. It dissects how these devices affect the operating savings in the production of thermal energy and how the increased costs of repair and maintenance over many years of operation reflect on accumulated savings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kmosek Michal.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
pv kmosek.PDFPosudek vedoucího práce701,96 kBAdobe PDFView/Open
po kmosek.PDFPosudek oponenta práce530,21 kBAdobe PDFView/Open
Kmosek.PDFPrůběh obhajoby práce296,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.