Title: Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of the working capital in selected company
Authors: Bultasová, Veronika
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23279
Keywords: controlling;pracovní kapitál;finanční analýza;zásoby;pohledávky;likvidita;etd transformátory a.s.
Keywords in different language: controlling;working capital;financial analysis;stock;receivable;liquidity;etd transformátory a.s.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na controlling pracovního kapitálu ve společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. Práce je rozdělena na dvě základní části a to teoretickou a praktickou část. První část práce vymezuje pojem, význam, cíle a funkce controllingu se zaměřením na řízení pracovního kapitálu ve společnosti. Stručně je popsána i finanční analýza, konkrétně absolutní, poměrové a souhrnné ukazatele. V druhé části práce je představena analyzovaná společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. včetně seznámení s její současnou situací. Dále je práce zaměřena na analýzu controllingových aktivit společnosti a řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu. Následně je vytvořena finanční analýza společnosti. Poslední kapitola práce se zabývá zhodnocením provedené analýzy a vytvořením návrhů na zlepšení stávající situace v podniku. Závěr shrnuje veškeré poznatky o řízení pracovního kapitálu v analyzované společnosti.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with controlling of working capital in a company ETD TRANSFORMÁTORY a.s. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical part. The first part specifies the concept, importance, objectives and functions of controlling with focus on working capital management in a company. The financial analysis is also briefly described, namely absolute, relative and ration indicators. In the second part is introduced the analyzed company ETD TRANSFORMÁTORY a.s. including introduction to its current situation. The next part is focused on controlling activities and working capital management in the company. Subsequently is created a financial analysis of the company. The last chapter deals with evaluation of this analysis and contains possible suggestions which can improve current situation in analyzed company. The conclusion of this diploma thesis summarizes all findings about working capital management in the analyzed company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bultasova_Veronika.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
pv bultasova.pdfPosudek vedoucího práce597,14 kBAdobe PDFView/Open
po Bultasova.pdfPosudek oponenta práce666,84 kBAdobe PDFView/Open
Bultasova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce229,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.