Title: Vývoj finančního účetnictví ve vybraném podniku v kontextu legislativních změn v ČR
Other Titles: Development of financial accounting in selected company in the context of legislative changes in the Czech Republic
Authors: Eretová, Adéla
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bárta Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23281
Keywords: finanční účetnictví;harmonizace účetnictví;novela zákona o účetnictví;velká účetní jednotka
Keywords in different language: financial accounting;harmonization of accounting;amendment to accounting act;large accounting unit
Abstract: Předložená práce se zabývá především změnami ve finančním účetnictví, které přinesla novela českých účetních předpisů platná od 1. ledna 2016. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti účetnictví. Nejprve objasňuje jeho vývoj a význam. Poté vysvětluje způsob regulace českého účetnictví. Nakonec popisuje tři významné linie harmonizace neboli sbližování účetních pravidel různých zemí. Druhá část definuje zásadní změny v českých účetních předpisech vzniklé v důsledku snahy o zajištění srovnatelnosti vykazovaných informací v rámci Evropské unie. Následuje charakteristika společnosti LB MINERALS, s. r. o. včetně jejího zařazení do příslušné kategorie účetních jednotek. Praktická část obsahuje analýzu účetního systému vybraného podniku v kontextu legislativních úprav. Jedná se především o oceňování a účtování zásob vlastní výroby, obsah účetní závěrky, formát jednotlivých výkazů a povinnost sestavit zprávu o platbách orgánům správy České republiky. Zmíněna je také novela horního zákona, která mění stanovení výše úhrad odváděných státu těžebními společnostmi. Na základě zjištěných poznatků jsou stanoveny návrhy na aktualizaci vnitřních směrnic vybraného podniku.
Abstract in different language: This thesis is mainly about the changes in financial accounting that the amendment to Czech accounting regulations from 1st January 2016 brought. The first part of the thesis summarizes theoretical knowledge of accounting. It clarifies its development and significance first. Then it explains the way of the Czech accounting regulation. Finally, it describes three important lines of harmonization or approximation of accounting rules in different countries. The second part defines the major changes in Czech accounting regulations that resulted from an effort to achieve a comparability of reports within the European Union. Characteristic of LB MINERALS, s. r. o. including classification of accounting unit category follows. The practical part contains analysis of company´s accounting system in the context of legislative changes. It is mainly about valuation and accounting of own production stocks, content of annual accounts, form of financial reports and a report on payments to authorities. The amendment to mining act is mentioned as well. It determines the amount of payments that mining companies send to authorities. Based on the findings, the proposals for updating of internal directives are created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Eretova.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
po Eretova.pdfPosudek oponenta práce685,44 kBAdobe PDFView/Open
eretova pv.pdfPosudek vedoucího práce494,04 kBAdobe PDFView/Open
Eretova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce237,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.