Title: Daně v neziskové organizaci
Other Titles: Taxes in the non-profit organization
Authors: Heinová, Lenka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Ďurčo Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23284
Keywords: neziskové organizace;daně;analýza;daň z příjmů právnických osob;daň z přidané hodnoty;daňový systém;obecně prospěšná společnost
Keywords in different language: non-profit organization;taxes;analyses;income taxes;value added tax;tax systém;public service company
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá daňovým systémem v České republice ve vztahu k neziskovým organizacím. Hlavním cílem práce je analyzovat daňové principy a daňové zatížení ve vybrané neziskové organizaci a dále analyzovat dopad legislativních změn na výši zdanění organizace. První část obsahuje teoretické vymezení neziskových organizací, jejich historii, právní vymezení a způsoby financování. Další kapitola se zabývá daňovým systémem ve vztahu k neziskovým organizacím. Největší pozornost je věnována dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty. V praktické části je představen vybraná nezisková organizace a její způsoby financování. Následně je provedena analýza daňových povinností a daňového zatížení ve vybrané organizaci. V poslední části diplomové práce je analyzován dopad legislativních změn v oblasti daňové problematiky na zdaňování vybrané neziskové organizace. Výsledky jsou formulovány v závěru diplomové práce.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with the tax system in Czech republic related to non-profit-organization. The main objective of the thesis is the analysis of tax principles and tax burden in selected non-profit organization and analyse legislative impact to high of taxation. The first part contains the theoretical definition of non-profit organizations, their history, legal definition and ways of financing methods. Next chapter deals with the tax system related to a non-profit organization. Attention is paid to income taxes and value added taxes. A certain non-profit organization and its funding are introduced in practical part. Then an analysis of tax obligations and tax burden in the company is performed. The thesis analyzes the impact of legal changes in taxes and taxation of the certain legal entity in the last part. The results are formulated in the conclusion of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Heinova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
pv Heinova.pdfPosudek vedoucího práce767,67 kBAdobe PDFView/Open
po Heinova.pdfPosudek oponenta práce461,53 kBAdobe PDFView/Open
Heinova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce228,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.