Název: Návrh řídicí jednotky pro Eurobalízu na hradlovém poli
Další názvy: Design of Eurobalise control unit with use of FPGA
Autoři: Vicek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Konečný, Ivan
Oponent: Poupa, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2330
Klíčová slova: eurobalíza;ERTMS;ETCS;LS-90;PZB 90;JZG 700
Klíčová slova v dalším jazyce: eurobalise;ERTMS;ETCS;LS-90;PZB 90;JZG 700
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem řídicí jednotky pro Eurobalízu. Řídicí jednotka je realizována jako číslicový systém na hradlovém poli a je napsána v jazyce VHDL. Nejprve se tato práce věnuje zařazení Eurobalízy v systému ERTMS/ETCS. Dále jsou popsány vybrané požadavky na realizaci Eurobalízy v rozsahu této diplomové práce. Na základě těchto požadavků je navrženo vnitřní uspořádání Eurobalízy a stanoven rozsah činností řídicí jednotky. Mezi hlavní činnosti řídicí jednotky patří vysílání Výchozího telegramu nebo telegramu z LEU směrem k vozidlu a přepínání mezi těmito telegramy. Na závěr této práce je návrh řídicí jednotky otestován pomocí simulací a na obvodu FPGA.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a design of Eurobalise control unit. The control unit is realized as a digital system on FPGA and it is programmed in the VHDL language. The thesis deals at first with classification of Eurobalise in the ERTMS/ETCS system. There are further described requirements on implementation of Eurobalise in the extent of this thesis. On the basis of these requirements, there is designed the internal configuration and determined the range of activities of the control unit. The main activities of the control unit include transmission of Default telegram or telegram sent from LEU in the direction of the vehicle and switching between these telegrams. The design of the control unit is tested by simulations and on FPGA in conclusion of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Petr Vicek.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040571_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.