Title: Spokojenost zákazníka - předpoklad efektivního řízení podniku cestovního ruchu
Authors: Vildová, Eliška
Referee: Koudelka Jan, Doc. Ing. CSc.
Lošťáková Hana, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23315
Keywords: cestovní ruch;lázeňství;loajalita;podnik;řízení;spokojenost;zákazník
Keywords in different language: tourism;balneology;loyalty;business;management;satisfaction;customer
Abstract: Disertační práce "Spokojenost zákazníka - předpoklad efektivního řízení podniku cestovního ruchu" je zaměřena na prezentaci ověření vlivu spokojenosti zákazníka na fungování podniku v praxi lázeňské organizace. Cílem této disertační práce je navrhnout model měření spokojenosti, resp. loajality zákazníka tak, aby bylo možné jej aplikovat v praxi na podnik cestovního ruchu, resp. lázeňský hotel. V první části práce jsou vymezeny teoretické aspekty tématu se zaměřením na zpřehlednění a pochopení provázanosti základních pojmů. Dále jsou zde popsány jednotlivé směry a metody, kterými lze spokojenost zákazníka kvantifikovat. V empirické části práce, je v souladu s cílem disertační práce, zvolen konkrétní model výpočtu spokojenosti resp. loajality zákazníka, na jehož příkladu je spočítána spokojenost dle zákazníkových priorit v jednotlivých atributech čerpané služby. Autorka tímto na konkrétním modelu zdůrazňuje specifičnost lázeňského pobytu (v souvislosti s upřednostňováním základních služeb lázeňského pobytu - léčba, ubytování, stravování, sport a kultura). Následuje aplikace navrženého modelu na příkladu jedné z největších lázeňských společností v České republice - akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, která působí v Karlovarském kraji, kde je lázeňství jedním z nejdůležitějších odvětví. Pro potřeby disertační práce bylo mezi hosty této lázeňské společnosti provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření (řádně vyplněný dotazník odevzdalo celkem 7 742 respondentů) s cílem zjistit rozdílnost vnímání důležitosti jednotlivých složek lázeňského pobytu a na základě těchto informací upravit zkoumaný model tak, aby poskytl informace o spokojenosti zákazníka v jednotlivých oblastech a o tom, jakou váhu jim zákazník přikládá. V závěru práce jsou shrnuty dosažené poznatky. Autorka navrhuje možnosti pro další výzkumy, které vyplynuly z teoretické i empirické části práce, a představuje přínosy této práce.
Abstract in different language: The dissertation entitled "Customer Satisfaction A Precondition for the Effective Management of a Tourism Business" focuses on verifying the effect of customer satisfaction on the functioning of a business in the context of a spa organization. The objective of the dissertation is to propose a model for calculating customer satisfaction or loyalty that could be applied in practice in a tourism business, a spa hotel respectively. The first part outlines the theoretical aspects of the subject topic with emphasis on clarifying and understanding the cohesion of the basic terms. Furthermore, it describes the individual directions and methods, which may be used to quantify customer satisfaction. Consistently to the objective of the dissertation, the empirical part selects a concrete model, based on which customer satisfaction is calculated according to the priorities with the respect to the individual attributes of the provided service. The author uses this concrete model to emphasise the specific character of a spa stay (in connection with prioritising the basic services associated with a spa stay i.e. treatment, accommodation, boarding, sports, and culture). The following part applies the proposed model to the example of one of the largest spa companies in the Czech Republic, i.e. the joint-stock company Lázně Františkovy Lázně, which operates in the Region of Karlovy Vary where balneology ranks among the most significant industries. For the purposes hereof, an extensive questionnaire survey was carried out among the guests of the spa company (7,742 respondents in total) with the aim to identify the difference between the perception of the importance of the individual spa stay components and, based on the acquired information, to adjust the examined model so that it would provide information on customer satisfaction in the individual areas, as well as on the weight attributed by the customers to each of these areas. The final part summarises the acquired findings. The author introduces options for further research that have arisen from the theoretical and the empirical part of the dissertation and presents its outcomes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP Vildova 2016.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek DisP Vildove - prof. Los´takova.pdfPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek DisP Vildove - doc. Koudelka.pdfPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DisP - Vildova.pdfPrůběh obhajoby práce2,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.