Title: Hodnocení projektu
Other Titles: Project Evaluation
Authors: Adamová, Kateřina
Advisor: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23357
Keywords: projekt;svařovací robot;metoda přidané hodnoty;finanční analýza
Keywords in different language: project;welding robot;earned value method;financial analysis
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je hodnocení projektu, konkrétně investičního projektu, který realizovala firma OK Záchlumí, a. s. v roce 2014. Cílem bylo zhodnotit projekt z hlediska efektivity investice a z hlediska průběhu projektu. V teoretické části bylo nutné definovat některé ze základních pojmů projektového managementu týkající se praktické části. V té jsem nejdříve popsala firmu a realizovaný projekt. Efektivitu celé investice jsem zhodnotila pomocí ukazatelů finanční analýzy, ve které bylo zjištěno, že investice je dle těchto ukazatelů velmi nevýhodná. Následovalo hodnocení z hlediska průběhu realizace, kde byly také nalezeny určité chyby. Na závěr jsem zhodnotila projekt jako celek a uvedla konkrétní doporučení pro firmu týkajících se zlepšení zavedených procesů.
Abstract in different language: The topic of my Bachelor´s thesis is Project Evaluation, namely investment project, which implemented a company OK Záchlumí, a. s. in 2014. The goal was to evaluate the project in terms of efficiency investment and project realization. In theoretical part was necessary to define basic concepts of project management regarding to the practical part. In the practical part I described the company and the specific project. The efficiency of the investment I evaluated using indikators of financial analysis. I found that the investment is really disadvantageous. Then I evaluated project realization, which was found some mistakes, too. Finally I evaluated the project as a whole and I presented specific recommendations for the company for the improve of established processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Adamova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Adamova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce646,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_Adamova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce676,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Adamova.PDFPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.