Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of Competitiveness of the Selected Company
Authors: Müllerová, Miroslava
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23405
Keywords: konkurenceschopnost;okolí podniku;pest analýza;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;company environment;pest analysis;porter five forces analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současné ekonomické situace a konkurenceschopnosti společnosti DOMINIK CENTRUM s. r. o., působící jako reklamní, produkční a PR agentura v Plzni a okolí. Konkurenceschopnost je hodnocena pomocí analýz vnějšího a vnitřního okolí společnosti prostřednictvím PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil a analýzy vnitřního okolí. Ekonomická situace potom pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy. Poznatky z uvedených analýz jsou zaneseny do SWOT analýzy a na závěr jsou podány návrhy opatření pro udržení či zlepšení konkurenceschopnosti, které by společnost měla v budoucnu aplikovat.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the evaluation of current economic situation and competitiveness of the company DOMINIK CENTRUM s. r. o., operating as advertising, production and PR agency in Pilsen and surroundings. Competitiveness is evaluated by analyzing the external and internal environment of the company through the PEST analysis, Porter five forces model analysis and internal environment analysis. Followed by economic situation evaluated by using financial ratios. Knowledge of these analyses are recorded in the SWOT analysis and in conclusion, few suggestions are made for maintaining or improving competitiveness, which the company should apply in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MULLEROVA_K13B0076P.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_MullerovaM_VP.pdfPosudek vedoucího práce878,03 kBAdobe PDFView/Open
BP_MullerovaM_OP.pdfPosudek oponenta práce736,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_MullerovaM.PDFPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.