Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitive analysis of the selected company
Authors: Vildová, Kateřina
Advisor: Šimonová Lenka, Ing.
Referee: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23413
Keywords: konkurenceschopnost;finanční analýza;porterův model pěti konkurenčních sil;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;financial analysis;porter's five forces model;pest analysis;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti společnosti Spak Foods s.r.o. Dále také přináší návrhy opatření na posílení konkurenceschopnosti podniku v tržním prostředí. Začátek práce vymezuje pojmy konkurence, konkurenceschopnost nebo konkurenční výhoda. Charakterizuje metody, které hodnotí makro, mezo a mikroprostředí podniku. Na to plynule navazuje praktická část, která hodnotí makro okolí podniku pomocí PEST analýzy a mezoprostředí podniku pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Pro zhodnocení mikroprostředí je zpracována analýza vnitřních zdrojů podniku a finanční analýza. Výsledky těchto analýz slouží jako podklad pro vytvoření SWOT analýzy. Výstupem této analýzy je SWOT matice, která zachycuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. V závěru práce jsou na základě výsledků ze zpracovaných analýz navržena opatření, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Spak.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the evaluation of the competitiveness of the company Spak Foods s.r.o. It also brings proposals for strengthening the company's competitiveness in the marketplace. The beginning of the thesis defines the concepts of competition, competitiveness and competitive advantage. It also characterizes methods that assess the macro, meso and micro environment. It smoothly follows the practical part, which evaluates the macro environment of the company through PEST analysis and meso environment with Porter's five forces model. The micro environment is evaluated by analysis of internal resources and financial analysis. The results of these analyses serve as a basic for creating a SWOT analysis. The output of this analysis is the SWOT matrix that captures the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. In the last chapter of this thesis are suggested measures to increase the competitiveness of the company Spak.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vildova-K13B0143P.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vildova_VP.pdfPosudek vedoucího práce718,68 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vildova_OP.pdfPosudek oponenta práce590,21 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vildova.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.