Title: Specifika marketingu vybrané firmy poskytující služby
Other Titles: Marketing specifics of chosen company providing services
Authors: Bíbová, Lucie
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23437
Keywords: služby;marketing;marketingový mix;analýza;marketingová komunikace
Keywords in different language: services;marketing;marketing mix;analysis;promotion
Abstract: Předložená práce je zaměřená na specifika marketingu vybrané firmy poskytující služby, kterou je Pohřební ústav EXCELENT s.r.o. Firma provozuje pohřební služby na území České republiky, a to především v Karlovarském kraji. Začátek práce je věnován seznámení se s oborem pohřebnictví a následuje představení společnosti. V práci je objasněna problematika marketingu služeb a charakteristika jich samotných. Následuje část zabývající se rozšířeným marketingovým mixem služeb. Hlavním bodem pro analýzu jsou nástroje marketingové komunikace, včetně komplexní analýzy webových stránek vybraného podniku. V práci je zahrnuta také analýza nástrojů komunikačního mixu konkurenčního podniku. Hlavním výstupem této práce jsou opatření navržená pro zlepšení komunikace podniku se svým okolím.
Abstract in different language: The presented work is focused on the marketing specifics of chosen company providing services which is Undertaker's EXCELENT Ltd. The company provides funeral services in the Czech Republic, mainly in the Karlovy Vary region. The beginning of the work is focused on introduction of the funeral services, following the introduction of the company itself. There is explained the problematic of service's marketing and its characteristics. The next part is focused on a broaden marketing mix of services. The main inputs for analysis are tools of marketing communication including complex analysis of web pages of the chosen company. There is also included analysis of communication mix tools of the competitor companies. The main outputs of this work are proposals to improve communication between the company and its surroundings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bibova_Lucie_K13B0157P_Bakalarska_prace..pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Bibova_O.pdfPosudek oponenta práce847,86 kBAdobe PDFView/Open
Bibova_V.pdfPosudek vedoucího práce582,69 kBAdobe PDFView/Open
Bibova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.