Název: Specifika marketingu vybrané firmy poskytující služby
Další názvy: Marketing specifics of chosen company providing services
Autoři: Bíbová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Čechurová Lenka, Ing.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23437
Klíčová slova: služby;marketing;marketingový mix;analýza;marketingová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: services;marketing;marketing mix;analysis;promotion
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na specifika marketingu vybrané firmy poskytující služby, kterou je Pohřební ústav EXCELENT s.r.o. Firma provozuje pohřební služby na území České republiky, a to především v Karlovarském kraji. Začátek práce je věnován seznámení se s oborem pohřebnictví a následuje představení společnosti. V práci je objasněna problematika marketingu služeb a charakteristika jich samotných. Následuje část zabývající se rozšířeným marketingovým mixem služeb. Hlavním bodem pro analýzu jsou nástroje marketingové komunikace, včetně komplexní analýzy webových stránek vybraného podniku. V práci je zahrnuta také analýza nástrojů komunikačního mixu konkurenčního podniku. Hlavním výstupem této práce jsou opatření navržená pro zlepšení komunikace podniku se svým okolím.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the marketing specifics of chosen company providing services which is Undertaker's EXCELENT Ltd. The company provides funeral services in the Czech Republic, mainly in the Karlovy Vary region. The beginning of the work is focused on introduction of the funeral services, following the introduction of the company itself. There is explained the problematic of service's marketing and its characteristics. The next part is focused on a broaden marketing mix of services. The main inputs for analysis are tools of marketing communication including complex analysis of web pages of the chosen company. There is also included analysis of communication mix tools of the competitor companies. The main outputs of this work are proposals to improve communication between the company and its surroundings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bibova_Lucie_K13B0157P_Bakalarska_prace..pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bibova_O.pdfPosudek oponenta práce847,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bibova_V.pdfPosudek vedoucího práce582,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bibova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.