Title: Podnikatelská činnost vybrané firmy
Other Titles: Business activities of the selected company
Authors: Šoffrová, Jana
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23449
Keywords: podnik;podnikání;swot analýza;marketingový mix;materiálový a informační tok
Keywords in different language: company;enterprise;marketing mix;swot analysis;material and information flow
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení podnikatelské činnosti vybrané firmy ZS Komorno, a.s. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy související s podnikem a jeho okolím, marketingovým mixem, SWOT analýzou, informačním a materiálovým tokem v rámci logistiky podniku. Praktická část vychází z praktických informací a věnuje se Zemědělské společnosti Komorno a. s. Pozornost je věnována SWOT analýze a marketingovému mixu společnosti, kde jsou popsány čtyři složky podniku produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Další část analyzuje materiálové a informační toky společnosti. V poslední části bakalářské práce jsou uvedené návrhy a doporučení ke zlepšení pozice zemědělské společnosti Komorno, a.s. na trhu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on evaluation of ZS Komorno PLC enterprise. Basic terms related to the company and its surroundings, marketing mix, SWOT analysis, information and material flow in terms of logistics are described in the theoretical part of the paper. The practical part is based on the theoretical knowledge of ZS Komorno PLC. The main focus is on SWOT analysis and marketing mix of the company, where the four parts of a company are described product, price, distribution and marketing communication. Material and information flow are described in the following part of the paper. The final part of the bachelor thesis deals with improvement proposals and recommendations that are supposed to improve the position of ZS Komorno PLC in the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Soffrova_V.pdfPosudek vedoucího práce653,19 kBAdobe PDFView/Open
Soffrova_O.pdfPosudek oponenta práce590,97 kBAdobe PDFView/Open
Soffrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce193,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.