Title: Sociální média - nový způsob komunikace se zákazníky
Other Titles: Social media - new method of communication with clients
Authors: Bláhová, Martina
Advisor: Mičík Michal, Ing.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23459
Keywords: sociální média;web 1.0;2.0. a 3.0;marketingová komunikace na internetu;komunikační mix.
Keywords in different language: social media;web 1.0;2.0 and 3.0;marketing communication on the internet and communication mix.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci se zákazníkem prostřednictvím sociálních médiích. Práce je rozdělena do dvou základních částí teoretické a praktické. V části teoretické autorka definuje termíny z oblasti sociálních médií a také marketingové komunikace na internetu a vytváří mezi nimi logické vazby. Praktická část je rozdělena na dvě části. V jedné jsou ukázky kampaní, které se šířily pomocí sociálních médií a v druhé se nachází zhodnocení komunikace se zákazníky u vybraných českých e-shopů.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is targeted on communication with customers by social media. The thesis is divided into two basic parts theoretical and practical. In the theoretical part the author defines the terms from social media field and also from marketing communication on the internet and creates logical link between them. Practical part focuses on two main topics. One of them includes examples of campaigns that spread by social media, and in the second part of the thesis is evaluation of the communication with customers in selected Czech e-shops.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahova Martina.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_V.pdfPosudek vedoucího práce646,82 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_O.pdfPosudek oponenta práce728,1 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_P.pdfPrůběh obhajoby práce215,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.